4.1.6 Koneenasennus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii asentamaan työpiirustusten ja asennusohjeiden avulla koneiden runkorakenteita ja
koneissa yleisesti esiintyviä mekaanisia rakenneosia, kuten laakereita, kytkimiä, johteita ja erilaisia tehonsiirron komponentteja. Hän oppii tekemään tarvittavat nostot ja siirrot ja kiinnittämään laitteita perustuksille sekä suorittamaan asennuksissa vaadittavat mittaukset.

Tutkinnon osa jakautuu kahteen toimintakokonaisuuteen: Koneenasennuksen perustyöt ja Koneenasennuksen soveltavat työt.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • lukea työ- ja kokoonpanopiirustuksia ja asennusohjeita
 • valmistaa ja asentaa kierre-, kitka-, puristus-, kutistus-, kiila- ja liimaliitoksia
 • käyttää mikrometriä ulko- ja sisämittauksien suorittamiseen ja selvittää kierreliitososien kierteet mittaamalla
 • mitata epäkeskeisyyden ja heiton mittakelloa apuna käyttäen
 • suorittaa linjauksia linjauslaitteiden avulla
 • suorittaa tasapainotuksia
 • valmistaa tiivisteitä sekä asentaa pyörivän ja suoraviivaisen liikkeen tiivisteet
 • tunnistaa vierintä- ja liukulaakerityypit sekä asentaa laakerointeja
 • käyttää laakeriasennuksessa käytettäviä laitteita ja menetelmiä, kuten lämmityslaitteita ja puristimia
 • mitata laakerivälykset ja säätää ne oikeisiin toiminta-arvoihin
 • tehonsiirron yleisimmät menetelmät ja niissä käytettävien kone-elimien toimintaperiaatteet
 • työturvallisuusmääräykset sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä nimiä ja käsitteitä englannin kielellä
 • asentaa komponentteja ja laitteita koneiden rakenteisiin
 • asentaa joustavia liitoksia jousien ja muiden joustavien kone-elimien avulla
 • asentaa tehonsiirrossa käytettäviä kone-elimiä, kuten kytkimiä, hammasvaihteita, hammaspyöriä,
  ketju-, hammashihna- ja hihnakäyttöjä
 • voitelujärjestelmien periaatteet ja osaa asentaa niitä
 • asentaa laitteita perustuksille ja koneiden alustoille
 • tarkistaa mittaamalla runkorakenteiden vastaavan tarkkuusvaatimuksia
 • tehdä nostot ja siirrot turvallisesti
 • suojata koneenosat varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi mekaanisilta vaurioilta ja korroosiota vastaan
 • yleisimmät teollisuudessa käytettävät putkiston osat ja osaa asentaa niitä
 • arvioida työhön kuluvaa aikaa ja laskea työkustannuksia
 • tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteet
 • lukea englanninkielisiä käyttö-, huolto- ja kokoonpanoo-hjeita
 • selviytyy työtilanteista englannin kielellä.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna tutkinnon osa Asennuksen ja automaation perustyöt. Lisäksi suoritettuna tulee olla työturvallisuus- ja tulityökortti.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan tietokoneohjelmistoja sekä oppikirjoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Äidinkieli: Työelämän viestintä
Englanti: Työelämän englanti
Matematiikka: Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Työelämätaidot: Työelämätaitojen perusosaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen perusosaaminen

Lisäksi seuraavat matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen tutkinnon osien valinnaisista osaamisalueista:

 • Fysiikka ja kemia: Fysiikan ja kemian syventävä osaaminen
 • Kulttuurien tuntemus

Lisäksi yksi seuraavista viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan valinnaisista kolmen osaamispisteen laajuisista osaamisalueista:

 • Ruotsi: Ruotsin syventävä osaaminen
 • Äidinkieli: Media ja kulttuuri + Työelämän viestintä
 • Englanti: Englannin kieli ja kultturi + Englannin syventävä osaaminen

Lisäksi tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida yksi seuraavista työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen tutkinnon osan valinnaisista osaamisalueista:
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto: Kiipeily ja kamppailu + Voimaa ja kuntoa
Työelämätaidot: Työelämätaitojen syventävä osaaminen
Yhteiskuntataidot: Yhteiskuntataitojen syventävä osaaminen
Yrittäjyys- ja yritystoiminta: Yrittäjyys- ja yritystoiminnan syventävä osaaminen

Muuta tietoa Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia kuvauksia voidaan tallentaa sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot
Yrittäjyys Koneenasennuksen tutkinnonosassa avainasemassa on asiakaslähtöisyys, laatuajattelun ja asenteen sisäistäminen.
Työtehtävät tehdään aina ”asiakkaalle”-periaatteella. Opinnoissa painotetaan ryhmä- ja yhteistyötaitoja.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi