Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Virtapiirin rakentaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asennus- ja kokoonpanopiirustuksien lukeminen

Työohjeiden sekä käyttö- huolto- kokoonpano-ohjeiden lukeminen

Opiskelija tutustuu asennustekniikassa tarvittaviin piirustuksiin ja työohjeisiin luokassa tai työsalissa.
Koneiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteiden, rakenteiden ja koneenelimien ymmärtäminen Opiskelija harjoittelee laitteiden ominaisuuksia ja rakenteita
purkamalla tyypillisen laitteen, kuten esimerkiksi keskipakopumpun, palloventtiilin, sähkö- tai polttomoottorin työsalissa.
Käsityövälineiden turvallinen käyttäminen ja kunnosta huolehtiminen Opiskelija tutustuu käsityökaluihin ja mittalaitteisiin sekä valmistaa yksinkertaisia harjoitustöitä, esimerkiksi viilaus- ja kierreharjoituksen.
Laiteasennusmittauksien tekeminen rulla- ja työntömitalla sekä konevesivaa’an käyttäminen Opiskelija käyttää rulla- ja työntömittaa sekä konevesivaakaa tarkastaessaan esimerkiksi työstökoneen asennuksen oikeellisuuden.
Tavallisimpien kierteiden mittaaminen, kierre- taulukoiden käyttäminen sekä kierteiden valmistaminen manuaalisesti Opiskelija harjoittelee tunnistamaan taulukoiden ja mittausten avulla erilaiset kierretyypit ja valmistamaan tavanomaisia kiinnityskierteitä sekä kierretapeilla että kierreleuoilla.
Vierintälaakerien, tiivisteiden, ketju- ja hihnakäyttöjen asentaminen Opiskelija suorittaa yksinkertaisia laakerointi-, voimansiirto- ja tiivisteasennuksia.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija suorittaa työturvallisuuskortin ja huomio työskentelyn yhteydessä työturvallisuuden merkitystä.
Laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteiden huomioon ottaminen asennuksissa Opiskelija huomioi työskentelyssä laadun merkityksen yrityksen toiminnalle soveltamalla 5S:n (LEANin) periaatteita.
Tiedollisesti ja taidollisesti EA1:tä vastaavan ensiavun antaminen Opiskelija osallistuu ensiapukoulutukseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

AUTOMAATIO

Pneumatiikan ja hydrauliikan peruskomponenttien, niiden toiminnan, ohjaustapojen ja piirrosmerkkien oppiminen Opiskelija tutustuu pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien toimintaan ja niiden tavanomaisiin komponentteihin tekemällä harjoituskytkentöjä eri alustoille.
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen Opiskelija tarkastelee pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmää piirrosmerkein (toimintamerkein) ja harjoittelee merkkien käyttöä näissä järjestelmässä.
Paineilman tuottamisen perusasioiden, kuten suodattamisen, kuivaamisen ja paineen säädön ymmärtäminen Opiskelija tutustuu oppilaitoksen tai työssäoppimispaikan kompressorihuoneeseen ja sen laitteisiin sekä sen pneumatiikkajärjestelmään.
Komponenttien valitseminen ja yksinkertaisen, jotain toimintoa mallintavan pneumaattisen
järjestelmän rakentaminen
Opiskelija tutustuu pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien toimintaan suorittamalla opetuslaitteilla turvallisen koekäytön sekä noin 10 erilaisen järjestelmän asentamisen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

SÄHKÖTEKNIIKKA JA SÄHKÖTURVALLISUUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Sähköisten perussuureiden sekä niiden matemaattisten ja fysikaalisten perusteiden sekä riippuvuussuhteiden ymmärtäminen

Ohmin lain ja tasa- ja vaihtovirran perusasioiden ymmärtäminen

Opiskelija tutustuu sähköisiin suureisiin ja niiden keskinäisiin riippuvuuksiin sekä teoriassa opetusmateriaalin avulla että käytännössä tekemällä asennusharjoitukset.
Suorittaa sähkötekniikan perusmittauksia yleismittarilla Opiskelija tutustuu yleismittarin käyttöön käytännössä asennusharjoitusten perusteella.
Yleistä sähköturvallisuutta koskevien määräysten, koneita ja laitteita sekä niiden sähköasennuksia koskevien perusasioiden oppiminen Opiskelija tutustuu sähköturvallisuutta koskeviin määräyksiin ja standardeihin opetusmateriaalin perusteella opettajan ohjauksessa.
Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämään sähkötyöturvallisuuskoulutukseen osallistuminen Opiskelija osallistuu sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämään sähkötyöturvallisuuskoulutukseen.

Opiskelija huomioi luvanvaraisuuden 230/400 V AC-järjestelmien asentamisessa.

Opiskelija valmistaa jatkojohdon ja tarkastaa sen toiminnan.

Työkohteen jännitteettömyyden varmistaminen Opiskelija harjoittelee työkohteen jännitteettömyyden tarkastamista harjoitustöiden kautta.
Sähköjärjestelmien ja instrumentoinnin perusasioiden ymmärtäminen Opiskelija perehtyy sähköjärjestelmien perusasioihin opiskelemalla niitä opetusmateriaalista ja tekemällä käytännön harjoituksia.
Yksinkertaisten sähkömekaanisten ohjauksien tekeminen kaavioiden perusteella Opiskelija tutustuu harjoitusalustoilla kytkentöjä tehden sähkömekaanisiin ohjauksiin automaation sähköpneumatiikan yhteydessä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa