Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

KONEENASENNUKSEN PERUSTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työ- ja kokoonpanopiirustuksien ja asennusohjeiden lukeminen Opiskelija käyttää työtehtävissään apuna laitevalmistajien kokoonpanopiirustuksia ja asennusohjeita.
Kierre-, kitka-, puristus-, kutistus-, kiila- ja liimaliitoksien asentaminen ja valmistaminen Opiskelija harjoittelee yleisimpien koneenasennuksessa käytettävien liitosten valmistamisen harjoitustöissään sekä liitosten varmistamisen ja purkamisen.
Mikrometrillä ulko- ja sisämittauksien tekeminen ja selvittää kierreliitososien kierteiden
mittaaminen
Opiskelija suorittaa asennustöissä vaadittavia mittauksia tarkoituksenmukaisia mittalaitteita käyttäen.

Opiskelija tunnistaa yleisimmät kierretyypit kierretaulukoiden ja mittavälineiden avulla.

Epäkeskeisyyden ja heiton mittaaminen mittakelloa apuna käyttäen Opiskelija käyttää mittakelloa akselien suoruuden tarkistamisessa sekä linjaustöissä.
Linjauksien suorittaminen linjauslaitteiden avulla Opiskelija perehtyy linjaustöihin käyttäen sekä perinteisiä käsityövälineitä että erilaisia laserlinjauslaitteita.
Tasapainotusten suorittaminen Opiskelija suorittaa pyörivän liikkeen koneenelimien tasapainotuksia tasapainotuslaitteen avulla.
Tiivisteiden valmistaminen sekä pyörivän ja suoraviivaisen liikkeen tiivisteiden asentaminen Opiskelija tunnistaa koneenasennuksessa käytettävät yleisimmät tiivisteet ja tiivistemateriaalit sekä suorittaa niiden asennuksia.

Opiskelija valmistaa tiivisteitä valmiista tiivistemateriaalista käsityökaluja käyttäen.

Vierintä- ja liukulaakerityyppien tunnistaminen sekä laakerointien asentaminen Opiskelija tunnistaa yleisimmät vierintä- ja liukulaakerityypit sekä suorittaa näiden asennustöitä.

Opiskelija harjoittelee tuntemaan molempien laakerityyppien yleisimmät asennustavat ja käyttökohteet

Laakeriasennuksessa käytettävien laitteiden ja menetelmien, kuten lämmityslaitteiden ja puristimien käyttäminen Opiskelija käyttää laakeriasennuksissa sekä asennusten purkamisessa käytettäviä apuvälineitä.
Laakerivälysten mittaaminen ja niiden säätäminen oikeisiin toiminta-arvoihin Opiskelija määrittää asennusten yhteydessä kartioreikäisten laakerien alkuvälyksen sekä asennuksen jälkeisen loppuvälyksen valmistajien taulukoita käyttäen.

Opiskelija suorittaa välysten mittaukset käyttäen välystulkkia sekä mittakelloa sekä ymmärtää välyksen merkityksen laakeriasennuksissa.

Tehonsiirron yleisimpien menetelmien ja niissä käytettävien kone-elimien toimintaperiaatteiden tunteminen Opiskelija suorittaa erilaisten kytkimien, hihnavälitysten, hammasvälitysten, ketjuvälitysten ja vaihteiden asennustöitä ja linjauksia sekä opettelee niiden toimintaperiaatteen.
Työturvallisuusmääräysten sekä ohjeiden tunteminen ja noudattaminen Opiskelija perehtyy opettajan johdolla koneenasennustöissä vallitseviin työturvallisuusmääräyksiin ja säädöksiin sekä noudattaa niitä.
Työvälineiden ja työmenetelmien englanninkielisten nimien ja käsitteiden opetteleminen Opiskelija harjoittelee asennustöissä käytettävien työmenetelmien ja termien englanninkielisiä vastineita laitevalmistajien manuaaleista, työohjeista ja verkkomateriaaleista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

KONEENASENNUKSEN SOVELTAVAT TYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Komponenttien ja laitteiden asentaminen koneiden rakenteisiin Opiskelija suorittaa erilaisia koneiden huolto- ja perusparannustöitä vaihtamalla koneen komponentteja ja laitteita uusiin sekä korjaamalla niitä.
Joustavien liitoksien asentaminen jousien ja muiden joustavien kone-elimien avulla Opiskelija perehtyy tärinänvaimennuksen perusperiaatteisiin ja jousien käyttökohteisiin koneenasennuksessa suorittamalla joustavien liitosten asennuksia.

Opiskelija perehtyy yleisimpien elastisten materiaalien ominaisuuksiin ja niiden käyttökohteisiin koneenasennuksessa.

Tehonsiirrossa käytettävien kone-elimien, kuten kytkimien, hammasvaihteiden, hammaspyörien,
ketju-, hammashihna- ja hihnakäyttöjen asentaminen
Opiskelija suorittaa erilaisten kytkimien, hihnavälitysten, hammasvälitysten, ketjuvälitysten ja vaihteiden asennustöitä ja linjauksia sekä opettelee niiden toimintaperiaatteen.
Voitelujärjestelmien periaatteet ja niiden asentaminen Opiskelija perehtyy yleisimpiin teollisuudessa käytössä oleviin voiteluaineisiin käyttämällä niitä asennustöissä. Opiskelija perehtyy myös yleisimpien voitelujärjestelmien toimintaperiaatteisiin valmistajien materiaaleista.
Laitteiden asentaminen perustuksille ja koneiden alustoille Opiskelija harjoittelee teollisuudessa käytettävien laitteiden kuten pumpun ja moottorin asentamista perustuksille siten, että asennettu laite toimii moitteettomasti.
Runkorakenteiden mittojen tarkastaminen mittaamalla Opiskelija suorittaa tarkistusmittauksia koneille valmistajien työpiirustuksia käyttäen.
Nostojen ja siirtojen suorittaminen turvallisesti Opiskelija suorittaa koneiden nostoja ja siirtoja työturvallisuusmääräysten mukaisesti siten, että kone toimii moitteettomasti noston ja siirron jälkeen.
Koneenosien suojaaminen varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi mekaanisilta vaurioilta ja korroosiota vastaan Opiskelija harjoittelee koneiden suojausta laatu- ja ympäristövaatimusten mukaisesti siten, että niitä voidaan kuljettaa tai varastoida niiden vaurioitumatta.
Yleisimpien teollisuudessa käytettävien putkiston osien tunteminen ja asentaminen Opiskelija perehtyy yleisimpiin teollisuuden putkitöihin kuten putkikierteisiin, tiivistyksiin, putkien katkaisuun oikeaan mittaan ja taivutuksiin.

Opiskelija harjoittelee tuntemaan putkien liitoskappaleet sekä perehtyy niiden käyttökohteisiin.

Työhön kuluvan ajan arvioiminen ja työkustannusten laskeminen Opiskelija arvioi, kuinka joutuisasti hänen on suoriuduttava tehtävästään, jotta se olisi kustannustehokasta.
Tuottavan toiminnan ja kustannuslaskennan perusteiden osaaminen Opiskelija tekee kustannuslaskelmia.
Englanninkielisten käyttö-, huolto- ja kokoonpano-ohjeiden lukeminen Opiskelija harjoittelee asennustöissä käytettävien työmenetelmien ja termien englanninkielisiä vastineita laitevalmistajien manuaaleista, työohjeista ja verkkomateriaaleista.
Erilaisten työtilanteiden harjoitteleminen englanninkieltä käyttäen Opiskelija harjoittelee erilaisista työtilanteista selviämistä englanninkieltä käyttäen sekä käy läpi englanninkielisiä koneiden manuaaleja.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa