Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot
Peruslaskutoimitusten hallitseminen ja soveltaminen Opiskelija ratkaisee arkielämässä ja työtehtävissä vastaantulevia ongelmia peruslaskutoimituksia käyttäen.

Opiskelija soveltaa peruslaskutoimituksia laatiessaan tarjouslaskelman piirustusten perusteella koneistuksessa tehdystä työstä.

Mittayksikkömuunnosten hallitseminen Opiskelija harjoittelee keskeisimpien kone- ja metallialan mittayksiköiden muunnoksia sekä luokassa että työsalissa konkreettisesti mittanauhaa ja työntömittaa apuna käyttäen.
Mittakaavan ymmärtäminen ja hyödyntäminen Opiskelija perehtyy mittakaavaan työpiirustuksia käyttäen ja harjoittelee sen käyttämistä laskennallisesti.
Suorakulmaisen kolmion geometrian laskeminen ja soveltaminen Opiskelija selvittää suorakulmaisen kolmion kulmia ja sivujen pituuksia käyttäen Pythagoraan lausetta ja trigonometrisiä funktioita sekä soveltaa oppimaansa kone- ja metallialan ongelmissa työsalissa.
Piirien ja pinta-alojen laskeminen Opiskelija harjoittelee kappaleiden pinta-alan ja piirin laskemista oikeaa laskukaavaa käyttäen käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Ympyrän geometrian tunteminen Opiskelija harjoittelee ympyrän osien nimityksiä sekä laskee ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden.
Matemaattisten apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi, työntömitta ja mikrometri Opiskelija käyttää apuvälineitä, laskinta, harppia ja kolmioviivainta kone- ja metallialaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan varmistaminen Opiskelija arvioi matemaattisten tulosten oikeellisuutta vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä
Kolmiulotteisten tilojen ja muotojen hahmottaminen Opiskelija harjoittelee tilojen ja muotojen hahmottamista työsalissa ja geometristen kappaleiden avulla luokkaopetuksessa.
Tilavuuksien laskeminen Opiskelija harjoittelee tilavuusalalaskutoimitusten laskemista käytännön työtehtävien ongelmien kautta.
Apuvälineiden käyttäminen: tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia ja muita apuvälineitä matemaattisten ongelmien ratkaisussa.
Prosenttilaskennan hallitseminen Opiskelija vahvistaa prosenttilaskennan hallintaa ja ratkaisee sekä arkielämässä että kone- ja metallialalla tarvittavia prosenttilaskuja.
Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttäminen Opiskelija hyödyntää matemaattisia menetelmiä sekä arkielämään että kone- ja metallialaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelija arvioi matemaattisten menetelmien sopivuutta ratkaistavaan ongelmaan.

Tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan varmistaminen Opiskelija arvioi matemaattisten tulosten oikeellisuutta vertailemalla laskujen tuloksia käytännön mittatuloksiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena. Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista suoritusten mukaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH:n tutkinnon perusteiden matematiikan pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Matematiikan perustaidot integroidaan ensimmäisenä vuonna Koneistuksen perustöihin ja Asennuksen ja automaation perustöihin.

Ongelmanratkaisu työtehtävissä integroidaan toisena vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.