Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen, suomi, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelutaidot
Metallialan ammattisanaston tunteminen

Metallialan kannalta keskeisen tiedon hankinta

Opiskelija nimeää metallialan käsitteitä, kuten työvälineitä, materiaaleja ja turvallisuusvarusteita työsalissa käytännön tilanteissa ja etsimällä tietoa Internetistä. Hän oppii automaation ja asennuksen, koneistuksen sekä levytöiden ja hitsauksen peruskäsitteitä ja osaa kertoa työskentelystään työsalissa.
Tekijänoikeuksien tunteminen

Luku- ja opiskelustrategioiden hyödyntäminen

Opiskelija laatii valitsemastaan metallialan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta kirjallisen raportin ja suullisen esityksen luokassa käyttäen täsmällisiä ammattitermejä huomioiden tekijänoikeudet. Opiskelija käyttää suullisen esityksen tukena havaintomateriaalia ja huomioi tilanteen vaatiman kielen ja asiatyylin.
Metallialan työselostusten ja ohjeiden tulkitseminen ja laatiminen

Oikeinkirjoituksen perussääntöjen tunteminen

Opiskelija etsii aktiivisesti tietoa metallialasta ja tutustuu metallialan teksteihin, kuten tuoteselostuksiin, työselostuksiin ja ohjeisiin. Hän laatii luokassa referaatin, työselostuksen ja ohjeen oikeinkirjoitusta noudattaen luku- ja opiskelustrategioita hyödyntäen.
Viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Hän osallistuu metallialan ajankohtaisiin aiheisiin liittyvään keskusteluun ilmaisten mielipiteensä asiallisesti perustellen.
Media ja kulttuuri
Äidinkielen ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija etsii tietoa Internetistä ja arvioi eri medialähteitä sekä opettajan valitsemaa materiaalia äidinkielen ja eri kulttuurien ominaispiirteistä ja vieraiden kielten asemasta Suomessa ja suomen kielen asemasta maailmanlaajuisesti.
Metallialan mediataidot Opiskelija käyttää ja arvioi metallialan ammattijulkaisuja ja mediatekstejä. Hän laatii raportin ajankohtaisesta metallialan aiheesta.
Verkkoviestinnän hyödyntäminen ja digitaalisissa ympäristöissä viestiminen

Ammattijulkaisujen ja mediatekstien käyttö ja arviointi

Opiskelija esittelee suullisesti ja raportoi kirjallisesti oppimiaan ammatillisia taitoja hyödyntäen verkkoviestintää ja digitaalisia ympäristöjä. Hän huomioi suullisessa ilmaisussaan selkeyden ja tarkoituksenmukaisuuden.
Ammattitaidon esitteleminen mediavälineitä käyttämällä Opiskelija dokumentoi omaa työprosessiaan esimerkiksi videon ja valokuvien avulla.
Työelämän viestintä
Työelämän tekstilajien ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija lukee ja arvioi eri työelämän tekstilajeja. Hän laatii metallialan asiakirjoja, kuten tilauksia, tarjouksia ja muita asiakirjoja.
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija harjoittelee työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteita luokassa ja mahdollisuuksien mukaan eri ympäristöissä, kuten työpaikalla. Opiskelija laatii harjoitustehtävän asiakaspalvelusta ja metallialan työtilanteesta esimerkiksi verkkoalustalle etsien aktiivisesti tietoa Internetistä.
Työssäoppimisen raportointi Opiskelija kirjoittaa työssäoppimisraportin, jossa erittelee ja arvioi omaa osallistumistaan työelämän vuorovaikutustilanteisiin, erittelee oppimiaan työtehtäviä ja esittelee työssäoppimispaikkaansa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa viestinnällisissä tilanteissa, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan niitä.

Opiskelija pitää esityksen valitsemastaan työvälineestä, materiaalista tai muusta ammatillisesta aiheesta antaen ja saaden vertaispalautetta ja -arviointia muilta ryhmän jäseniltä.

Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimista yhdessä opiskelijan.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa kielenhuollon sääntöjä ja asiatyylin piirteitä ja arvioi oikeinkirjoitusta ja asiatyyliä opiskelijan tuottamissa teksteissä yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan tekijänoikeuksiin, viestimään digitaalisissa ympäristöissä ja hankkimaan tietoa metallialasta lähiopetustunneilla verkkoavusteisesti.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan suullisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja luokassa ja muissa ympäristöissä tehtävien harjoitusten pohjalta yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan kirjallisen viestinnän osaamista opiskelijan kirjallisissa tuotoksissa, kuten erilaiset raportit, referaatti, miellekartta, työselostus ja ohje. Opettaja arvioi opiskelijan taitoa tunnistaa ja laatia erilaisia ammatillisia asiakirjoja, kuten tilauksia ja tarjouksia.

OPH ePerusteet Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arviointi

Muuta tietoa Opiskelutaidot opiskellaan 1.vuonna sekä Koneistuksen perustöiden yhteydessä että Asennuksen ja automaation perustöiden yhteydessä.

Media ja kulttuuri opiskellaan 1. vuonna Asennuksen ja automaation perustöiden yhteydessä.

Työelämän viestintä opiskellaan 2. vuonna mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Suositeltavaa on, että asiakirjojen laatiminen opiskellaan ennen työssäoppimista. Se integroidaan johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.