Valinnaiset osaamistavoitteet

VIERAS KIELI, A-KIELI, VALINNAISET (3 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp) Opiskelija kirjoittaa vieraalla kielellä mielipidekirjoituksia tai muita tekstejä joiden tarkoitus tehdä jokin vaikutus. Opiskelija hyödyntää tässä sosiaalista mediaa.
Kielen ja kulttuurin merkityksen ymmärtäminen Opiskelija kirjoittaa vieraalla kielellä mielipidekirjoituksia tai muita tekstejä joiden tarkoitus tehdä jokin vaikutus. Opiskelija hyödyntää tässä sosiaalista mediaa.
Kielen oppimisen kehittäminen Opiskelija viestii vieraalla kielellä siten että kohdekielellä viestimiseen liittyvät kulttuurilliset erot tulevat ilmi.
Englannin syventävä osaaminen (2 osp)
Aktiivisena kansalaisena toimiminen vieraskielisissä yhteyksissä Opiskelija käyttää sähköisiä viestimiä vieraalla kielellä.
Englannin tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen kansainvälisessä työelämässä Opiskelija tutustuu opettajan ohjauksessa vieraan kielen rakenteisiin ja harjoittelee kielen rakenteiden hallitsemista suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.

Opiskelija harjoittelee työhaastattelu- ja työnhakutilanteita vieraalla kielellä sisäistääkseen englannin kielen tuomat mahdollisuudet kansainvälisessä työelämässä.

Tutustuminen oman alan englanninkieliseen materiaaliin Opiskelija syventyy rakennusalan sanastoon videoiden ja kuunteluharjoitusten avulla.
Itsestään ja alastaan kertominen sekä kysymyksiin vastaaminen Opiskelija perehtyy erilaisiin kone- ja metallialan teksteihin vieraalla kielellä.
Selviytyminen suullisissa vuorovaikutustilanteissa Opiskelija harjoittelee arkielämän palvelutilanteita vieraalla kielellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään vieraan kielen merkityksen Suomessa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa perehtymään vieraan kielen kieliopillisiin periaatteisiin ja noudattamaan niitä käytännössä.

Opettaja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan valmiuksia toimia alan työtehtävissä ja asiakaspalvelussa vieraalla kielellä. Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Arvosana hyvä H2 vastaa Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen kuvausasteikolla kuullun ja tekstin ymmärtämisessä kielitaidon taitotasoa B1.1. ja puhumisessa ja kirjoittamisessa taitotasoa B1.1.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Opettaja arvioi opiskelijan perehtyneisyyttä oman alan englanninkieliseen materiaaliin.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia kertoa itsestään ja alastaan sekä vastata kysymyksiin vieraalla kielellä.
Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia selviytyä suullisissa vuorovaikutustilanteissa vieraalla kielellä.

OPH:n tutkinnon perusteiden vieraan A-kielen valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Englannin kieli ja kulttuuri (1 osp) ja Englannin syventävä osaaminen (2 osp) integroidaan toisena vuonna johonkin seuraavista tutkinnon osista: Koneistus, Koneenasennus tai Levy- ja hitsaustyöt.

ENGLANTI JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Vieraan kielen (A-kieli) valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Englantia jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen Opiskelija vahvistaa jatko-opinnoissa vaadittavaa englanninkielen taitoaan suullisilla, kirjallisilla ja kuullunymmärtämistehtävillä. Opiskelija laajentaa sanavarastoaan lukemalla omaan alaansa liittyviä työelämätekstejä. Opiskelija laatii englanninkielisen yritysesittelyn.
Englanninkielisten tekstien ja ohjeiden ymmärtäminen ja tuottaminen Opiskelija syventää tekstinymmärtämistaitojaan ja laajentaa sanastoaan lukemalla erilaisia tekstejä, kuten alan julkaisuja tai nettilehtiä. Opiskelija laatii englanninkielisen tekstin, kuten referaatin tai raportin.
Englannin perusrakenteiden hallinta Opiskelija syventää englanninkielen perusrakenteiden osaamistaan harjoittelemalla esimerkiksi verbien aikamuotoja, apuverbejä, konditionaalia, passiivia, sanajärjestystä sekä yleisimpien prepositioiden käyttöä.
Tiedon hankkiminen Opiskelija etsii tietoa alan pääsykokeista sekä jatko-opinto- ja työmahdollisuuksista. Opiskelija käyttää perinteisiä ja/ tai sähköisiä sanakirjoja opiskelunsa tukena./td>
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa toimimaan erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa.

Opettaja kertaa opiskelijan kanssa englannin kielen rakenteita ja vahvistaa niitä. Opettaja valmentaa opiskelijoita jatko-opinnoissa vaadittavia koetilanteita varten, harjoittelemalla opiskelijoiden kanssa mm. ajankäyttöä ja vastaustekniikkaa.

Opiskelija arvioi omaa osaamistaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija saa palautetta mm. sanaston hallintaan, tekstinymmärtämis- ja tuottamistaitoihin sekä suullisten vuorovaikutustilanteiden sujuvuuteen liittyen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia toimia jatko-opinnoissa vaadittavissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä. Opettaja arvioi opiskelijan kielitaitoa suullisten ja kirjallisten tehtävien perusteella. Opettaja arvioi englanninkielisen referaatin tai raportin.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. opiskelijan valmiuksiin ymmärtää ja tuottaa vieraskielistä tekstiä sekä kieliopin ja sanavaraston hallintaan.

Opettaja arvioi opiskelijan valmiuksia hankkia tietoa englannin kielellä.

Oma arviointitaulukko

Muuta tietoa Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot vaativat pakollisten opintojen osaamistavoitteiden hyvää hallintaa.