Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (3 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (3 osp)
Taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotojen tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksella suomalaiseen perinne- ja kulttuurihistoriaan.
Suomalaisen kulttuuriperinnön ja oman alan käytäntöjen arviointi ja soveltaminen Opiskelija hyödyntää oppimisessaan Museoviraston, Rakennusviraston sekä muiden tahojen Internet-lähteitä.
Suunnitteluprosessin toteuttaminen ja arviointi Opiskelija tekee metallituotteesta kirjallisen ja kuvallisen suunnitelman, jossa opiskelija ottaa huomioon materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjeenmukaiset työpiirustukset mittakaavassa integroituna tekniseen piirustukseen.
Oppimaansa soveltaminen työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Opiskelija oppii ohjatusti visuaalisen havainnoinnin ja kuvallisen työskentelyn hyödyntämistä työprosessin kokonaisuuden hahmottamisessa havaintoon ja mittaamiseen perustuvan piirtämisen avulla.

Opiskelija harjoittelee hahmottamista esimerkiksi piirtämällä geometrisia muotoja ja tilapiirustuksia.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman teoksen.

Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuurikohteisiin suuntautuville opintoretkille, (esimerkiksi Kansallismuseoon).

Opiskelija huomioi kaikessa työskentelyssään kierrättämisen ja ympäristön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa oppilaalle tarvittavaa jatkuvaa opetusta visuaalisessa hahmottamisessa työprosessien eri vaiheissa.

Opiskelija oppii tuntemaan kone- ja metallialan kulttuuriperintöä luennoilla, yksilö- ja ryhmätehtäviä tehden sekä retkille osallistumalla.

Opiskelija suunnittelee, kehittää, toteuttaa ja arvioi teoksen.

Opiskelija osallistuu opettajan tai muun tahon järjestämiin kulttuuritapahtumiin ja -vierailuihin.

Opiskelija hyödyntää Internet-lähteitä työskentelyssään.

Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin suhteen kone- ja metallialan perinteeseen ja nykyisyyteen.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi kuvalliset ja kirjalliset tehtävät tuntityöskentelyn aikana sekä valmiina tuotoksina.

Opettaja arvioi oppilaan osaamista työprosessien etenemisen eri vaiheissa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Taide ja kulttuurin arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taide ja kulttuuri (3 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Asennuksen ja automaation perustöihin.