Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN HITSAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Hitsausohjeen (WPS) tulkitseminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeen (WPS) rakenteeseen niin, että pystyy tulkitsemaan hitsausohjetta ja noudattamaan sitä omassa työskentelyssään.

Opiskelija harjoittelee hitsausohjeen laatimista oman hitsausharjoittelunsa yhteydessä.

Terästen sulahitsausstandardin tunteminen Opiskelija tutustuu teräksen SFS- EN 287-1 sulahitsausstandardiin niin, että pystyy tulkitsemaan luokkahitsauskokeen merkinnän ja pystyy laatimaan omasta hitsauskokeestaan standardin mukaisen koemerkinnän.
Käytettävien hitsausvirtalähteiden hallitseminen Opiskelija tutustuu TIG- ja MIG-tasa- ja vaihtovirtalähteisiin, niiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin.
Hitsausvirtalähteen säätäminen ja suojakaasujen käyttäminen Opiskelija opettelee hitsausvirtalähteiden säätötoimenpiteet ja tutustuu eri suojakaasujen ominaisuuksiin ja käyttöalueisiin hitsatessaan ruostumatonta terästä.
Hitsauselektrodin valitseminen Opiskelija opettelee valitsemaan oikean elektrodin ja teroittamaan sen omaan työhönsä sopivaksi
Eri teräslaatujen hitsattavuuden tunteminen Opiskelija opettelee hitsaamaan ruostumatonta terästä sekä TIG- että MIG-prosessia käyttäen.
Hitsaaminen korotetussa lämpötilassa ja rajoitetussa lämmöntuonnissa Opiskelija selvittää itselleen eri ruostumattomien ja haponkestävien terästen hitsattavuuden.
Materiaalin käsittelyn erityisvaatimusten hallitseminen Opiskelija opettelee lämmöntuonnin laskemisen ja opettelee mittaamaan työkappaleen lämpötilan silloin, kun hitsattava raaka-aine vaatii hitsauksen korotetussa työlämpötilassa ja rajoitetussa lämmöntuonnissa.
Materiaalien ominaisuuksien tunteminen Opiskelija osaa ottaa materiaalin käsittelyssä huomioon pinnan laadun ja korroosioherkkyyden.
Hitsauslisäaineiden, -merkintöjen ja käyttöalueiden huomioiminen Opiskelija tutustuu eri teräslaatujen merkintöihin, kauppanimikkeisiin ja materiaaliopillisiin ominaisuuksiin. Opiskelija selvittää ruostumattomien terästen hitsauslisäaineiden kauppanimet, seosaineet ja ominaisen käyttöalueen.
Perusaineen käyttäytymisen tunteminen hitsatessa Opiskelija huomioi työskentelyssään ruostumattoman teräksen käyttäytymisen hitsauksessa (lämpölaajeneminen ja muodonmuutokset)
Juurensuojauksesta huolehtiminen Opiskelija huolehtii hitsauksen aikaisen juurensuojauksen tarkoituksenmukaisella tavalla.
Hitsaussauman viimeistelytöiden tekeminen Opiskelija suorittaa hitsaussaumojen jälkikäsittelyn peittaamalla, harjaamalla tai hiomalla ja kiillottamalla.
Kaarijuoton tekeminen Opiskelija opettelee kaarijuottojen (hitsausjuottojen) teon käyttäen työssään MIG- hitsauslaitteita.

Opiskelija sisällyttää harjoitteluunsa levyn piena- ja päittäisliitoksia jalkopiena-, pystypiena- ja alapiena-asennoissa tavoitteenaan hitsausluokka C.

Opiskelija suorittaa ruostumattoman ja haponkestävän teräksen hitsauksia tehdessään harjoitus- ja asiakastöitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan.

Opisk

elija hitsaa valitsemallaan prosessilla standardin SFS-EN 287-1 -mukaisen hitsauskokeen FW tai BW asennoissa PA, PB ja PF tavoitteenaan hitsausluokka C. Vaihtoehtoisesti opiskelija tekee vastaavan kokeen alumiinille (SFS-EN ISO 9606-2).

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

ALUMIININ HITSAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeen (WPS) tulkitseminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeen (WPS) rakenteeseen niin, että pystyy tulkitsemaan hitsausohjetta ja noudattamaan sitä omassa työskentelyssään.

Opiskelija harjoittelee hitsausohjeen laatimista oman hitsausharjoittelunsa yhteydessä.

Alumiinin ja alumiiniseosten sulahitsausstandardien tunteminen Opiskelija tutustuu alumiinin SFS- EN 287-2 sulahitsausstandardiin niin, että pystyy tulkitsemaan luokkahitsauskokeen merkintöjä ja pystyy laatimaan omasta hitsauskokeestaan standardin mukaisen koemerkinnän.
Käytettävien hitsausvirtalähteiden hallitseminen Opiskelija tutustuu TIG- ja MIG -pulssi- ja vaihtovirtalähteisiin, niiden rakenteisiin ja toimintaperiaatteisiin.
Alumiinin hitsauksen ominaispiirteiden ja suoritustekniikoiden tunteminen Opiskelija tutustuu alumiinin hitsaukseen TIG- ja MIG-prosesseilla.
Opiskelija opettelee polttimen kuljetustekniikan ja lisäaineen syötön hitsaustapahtumassa.
Yleisesti käytettävien alumiinilaatujen tunteminen Opiskelija tutustuu yleisimmin käytettyihin alumiinilaatuihin, niiden standardimerkintöihin ja kauppanimiin sekä ominaisuuksiin.
Käytettävien lisäaineiden hallitseminen Opiskelija perehtyy alumiinin hitsauksessa käytettäviin lisäainelaatuihin, niiden käyttöalueisiin ja ominaisuuksiin.
Hitsaussaumojen jälkikäsitteleminen Opiskelija suorittaa hitsaussaumojen oikaisuja ja jälkikäsittelyjä tarpeen mukaan.

Opiskelija sisällyttää harjoitteluunsa levyn piena- ja päittäisliitoksia jalko-, alapiena- ja pystyasennoissa, tavoitteenaan hitsausluokka C.

Opiskelija hitsaa valitsemallaan prosessilla standardin SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen hitsauskokeen FW tai BW asennoissa PA, PB ja PF tavoitteenaan hitsausluokka C.
Vaihtoehtoisesti opiskelija tekee vastaavan kokeen ruostumattomalle teräkselle (SFS-EN 287-1).

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa