Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LEVYJEN LEIKKAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausprosessit ja hitsauslisäaineiden tunteminen Opiskelija tutustuu eri hitsausprosessien käyttöalueisiin sekä eri prosesseissa käytettäviin lisäaineisiin, niiden koostumukseen ja käyttötarkoituksiin.
Levytyöpiirustusten lukeminen Opiskelija tulkitsee levytyöpiirustuksia. Hän opettelee piirustusmerkkien tarkoituksen ja mitoitusperiaatteet. Opiskelija oppii tuntemaan kokoonpanopiirustuksien hitsausmerkit.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitus- ja asiakastöistä työvaihesuunnitelman sekä levynkäytön suunnitelman ja leikkauslistan. Hän laskee raaka-aineen menekin ja hinnoittelee työhön käytettävän materiaalin.
Suuntaisleikkurilla leikkaaminen Opiskelija tutustuu suuntaisleikkurin toimintaan ja leikkurin säätöihin. Hän selvittää turvallisen käytön määräykset ja ohjeet ennen leikkaustyön aloittamista. Hän suorittaa tarvittavat säätötoimet ottaen huomioon leikattavan levyn kovuuden paksuuden ja leikkausleveyden.

Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia piirroitusta apuna käyttäen valoviirun avulla, sekä leikkaa takavastetta ja kulmaviivainta käyttäen.

Opiskelija laatii suuntaisleikkurille CNC-ohjatun työkierto-ohjelman ja suorittaa kyseisen leikkauksen hyödyntäen laatimaansa työkiertoa.

Opiskelija tarkistaa leikkaustuloksen mitta- ja laatuvaatimukset ja tekee tarvittavat korjaukset leikkurin säätöihin.

Levyn kulmiminen Opiskelija opettelee kulmimiskoneen käytön, ohjaimien asettelun ja kulmimisen suorittamisen tehdessään laatikkomaisia levyrakenteita.
Leikkaaminen monitoimikoneella Opiskelija tutustuu monitoimikoneen (”niplerin”) käyttöön. Hän suorittaa suora- ja ympyränkaarileikkauksia harjoitustöidensä yhteydessä käyttäen koneen ohjaimia ja harppilaitetta. Opiskelija oppii valitsemaan terävälyksien oikean säädön ja iskutavan omaan työhönsä sopivaksi.
Leikkaaminen käsileikkauslaitteilla Opiskelija opettelee ohutlevyjen kuvioleikkauksen käyttäen sähkökäyttöisiä käsileikkauslaitteita kuten nakertimia ja leikkureita.
Leikkaaminen levytyökeskuksella Opiskelija opettelee levytyökeskuksen käytön valmisohjelmia käyttäen. Hän tutustuu levytyökeskuksen meistityökaluihin ja opettelee niiden asennuksen teränpitimeen. Opiskelija opettelee levytyökeskuksen ohjelman käyttöönoton, leikattavan levyn asemoimisen ja kiinnittämisen sekä ohjelman ajamisen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

LEVYRAKENTEIDEN HITSAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeen (WPS) rakenteeseen niin, että pystyy tulkitsemaan hitsausohjetta ja noudattamaan sitä omassa työskentelyssään. Opiskelija harjoittelee hitsausohjeen laatimista oman hitsausharjoittelunsa yhteydessä.
Teräksen- ja alumiinin sulahitsaus Opiskelija tutustuu teräksen SFS EN 287-1 ja alumiinin SFS EN 287-2 sulahitsausstandardeihin niin, että pystyy tulkitsemaan luokkahitsauskokeen merkinnän ja pystyy laatimaan omasta hitsauskokeestaan standardin mukaisen koemerkinnän.
Hitsauksen laadun varmistus Opiskelija tutustuu standardin SFS EN 5817 laatuvaatimuksiin hitsausluokkien B, C ja D suhteen.

Opiskelija tutustuu hitsausvirherajoihin eri hitsausluokissa ja harjoittelee hitsausvirheiden tunnistamista ja luokittelemista oman harjoittelunsa yhteydessä. Hän oppii tuntemaan tyypillisimmät hitsausvirheet eri prosessien yhteydessä ja tekemään korjauksia omassa työskentelyssään virheiden välttämiseksi.

Opiskelija tekee murtokokeita puikko- ja lankakonehitseihin juuren ja mahdollisten liitosvirheiden havaitsemiseksi. TIG- hitsauskokeisiin tehdään makrohietutkimuksia juuren virheiden tutkimiseksi.

Puikkohitsaus Opiskelija valitsee sopivan lisäainepuikon hitsaustyöhönsä, säätää hitsausarvot työhön sopivaksi ottaen huomioon valitun puikon, hitsattavan materiaalin, ainevahvuuden ja hitsausasennon.
Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.
MAG-hitsaus Opiskelija säätää MAG-hitsauskoneen hitsausarvot oikein ja suorittaa hitsausharjoittelun sekä umpilankaa käyttäen että täytelangalla hitsaten. Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.
TIG-hitsaus Opiskelija tutustuu TIG-hitsauskoneen säätöihin ja polttimen rakenteeseen ja opettelee säätämään hitsauskoneen ja tekemään poltinasetukset tarkoituksenmukaisesti. Hän harjoittelee eri juurensuojaustekniikoiden käyttöä ja oppii valitsemaan tarpeenmukaisen suojausmenetelmän. Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.
Kokoonpanohitsaukset Opiskelija huomioi kokoonpanohitsauksia tehdessään rakenteen lämpölaajenemisista johtuvat muoto- ja mittapoikkeamat ja ottaa näiden ehkäisyn huomioon suunnitellessaan hitsausjärjestyksen kokoonpanoa. Hän suorittaa tarvittaessa rakenteen oikaisuja joko lämmöllä tai mekaanisesti hydraulipuristimen avulla.
Hitsaustaidon toteaminen Opiskelija hitsaa valitsemallaan hitsausprosessilla pienakokeet (FW) hitsausasennoissa PA, PB ja PF. Vaatimuksena on Hitsausluokka C
Hitsausharjoittelu Opiskelija käyttää kaikkia hitsausmenetelmiä tehdessään harjoitus ja asiakastöitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa