Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LEVYJEN LEIKKAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Levytyöpiirustusten lukeminen Opiskelija tulkitsee levytyöpiirustuksia tutustuen piirustusmerkkien tarkoitukseen ja mitoitusperiaatteisiin. Opiskelija oppii tuntemaan kokoonpanopiirustuksien hitsausmerkit.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitus- ja asiakastöistä työvaihesuunnitelman sekä levynkäytön suunnitelman ja leikkauslistan. Opiskelija laskee raaka-aineen menekin ja hinnoittelee työhön käytettävän materiaalin.
Suuntaisleikkurilla leikkaaminen Opiskelija tutustuu suuntaisleikkurin toimintaan ja säätöihin. Opiskelija selvittää turvallisen käytön määräykset ja ohjeet ennen leikkaustyön aloittamista. Hän suorittaa tarvittavat säätötoimet ottaen huomioon leikattavan levyn kovuuden paksuuden ja leikkausleveyden.

Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia piirroitusta apuna käyttäen valoviirun avulla, takavastetta ja kulmaviivainta käyttäen.

Opiskelija laatii suuntaisleikkurille CNC-ohjatun työkierto-ohjelman ja suorittaa kyseisen leikkauksen hyödyntäen laatimaansa työkiertoa.

Opiskelija tarkistaa leikkaustuloksen mitta- ja laatuvaatimukset ja tekee tarvittavat korjaukset leikkurin säätöihin.

Levyn kulmiminen Opiskelija tekee laatikkomaisia levyrakenteita oppien kulmimiskoneen käytön, ohjaimien asettelun ja kulmimisen toteuttamisen
Leikkaaminen monitoimikoneella Opiskelija tutustuu monitoimikoneen (niplerin) käyttöön. Opiskelija suorittaa suora- ja ympyränkaarileikkauksia harjoitustöidensä yhteydessä käyttäen koneen ohjaimia ja harppilaitetta. Opiskelija oppii säätämään terävälykset tarkoituksenmukaisesti ja valitsemaan iskutavan omaan työhönsä sopivaksi.
Leikkaaminen käsileikkauslaitteilla Opiskelija perehtyy ohutlevyjen kuvioleikkaukseen käyttäen sähkökäyttöisiä käsileikkauslaitteita kuten nakertimia ja leikkureita.
Leikkaaminen levytyökeskuksella Opiskelija oppii levytyökeskuksen käytön valmisohjelmia käyttäen. Opiskelija tutustuu levytyökeskuksen meistityökaluihin ja opettelee niiden asennuksen teränpitimeen. Opiskelija oppii levytyökeskuksen ohjelman käyttöönoton, leikattavan levyn asemoimisen ja kiinnittämisen sekä ohjelman ajamisen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

SÄRMÄÄMINEN JA PYÖRISTÄMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pyöristyskoneenrakenne Opiskelija selvittää pyöristyskoneen turvallisen käytön periaatteen. Opiskelija tutustuu pyöristyskoneiden rakenteellisiin eroihin ja niiden erilaisiin työskentelytapoihin.

Opiskelija selvittää itselleen esitaivutuksen merkityksen pyöristyksen lopputulokseen. Hän valmistaa pyöristysmallineen, jolla tarkistaa esipyöristyssäteen oikeellisuuden.

Aihion oikaistu pituus Opiskelija laskee pyöristettävän levyn oikaistun pituuden ottaen huomioon levyvahvuuden vaikutuksen (keskihalkaisija) oikaistuun pituuteen.
Levyn pyöristäminen Opiskelija harjoittelee levyn pyöristämisen symmetrisellä ja epäsymmetrisellä pyöristyskoneella ottaen huomioon pyöristyskoneen rakenteesta johtuvan mahdollisen esitaivustustarpeen. Opiskelija pyöristää mittatarkan lieriövaipan saamiensa työtapakohtaisten toleranssien vaatimaan mittatarkkuuteen.

Opiskelija opettelee CNC- ohjatun pyöristyskoneen telojen säätötoimenpiteet sekä työskentelyn kyseisellä koneella.

Opiskelija harjoittelee katkaistujen loivien ohutlevykartioiden pyöristyksen tavallisella pyöristyskoneella.

Särmäyspuristimen käyttö Opiskelija opettelee särmäyskoneen turvallisen käytön. Koneen käynnistämisen ja teferenssiin ajon. Hän tutustuu eri ohjelmointitapoihin sekä ohjelmoinnissa koneelle syötettäviin parametreihin.
Särmäyspuristimen terät ja matriisit Opiskelija oppii valitsemaan tarkoituksenmukaisen terän eri kohteisiin. Hän tutustuu koneen terävalikoimaan ja opettelee asentamaan särmäyspuristimen yläterän paikoilleen ja asentamaan alaterän joko korotuspalan kanssa tai ilman korotuspalaa. Opiskelija asentaa matriisituen ja matriisin puristimen alapalkille.
Oikaistun pituuden määrittäminen Opiskelija määrittää ennen särmättävän aihion leikkaamista tarvittavan oikaistun pituuden laskemistavan, joko käyttäen yleisesti käytössä olevaa käsitystä levyn venymisestä särmätessä, tai määrittää sen koneen oman ohjelman avulla.
Särmäyspuristimen ohjelmoiminen Opiskelija ohjelmoi särmäyspuristimen tarkoituksenmukaisella tavalla omaan työhönsä. Opiskelija suorittaa koetaivutuksen ja tekee tarvittavat korjaukset takavasteen ja kulman suhteen.
Särmääminen Opiskelija suorittaa levyjen särmäystöitä harjoitustöiden ja asiakastöiden yhteydessä opettajan ohjeiden mukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

TERMINEN LEIKKAAMINEN

Leikkaaminen käsin leikkauslaitteilla Opiskelija opettelee valitsemaan oikean suutinkoon leikattavaan työhönsä. Opiskelija säätää leikkaustyössä käytettävät kaasunpaineet kyseiseen työhön sopivaksi ja asentaa leikkauslaitteiston käyttökuntoon.

Opiskelija harjoittelee leikkaamaan erilaisia leikkaustukia ja harppia apuna käyttäen käsivaraisleikkauksia. Opiskelija käyttää reiänleikkaustukea ja pystypääpoltinta leikatessaan erilaisia läpivientejä levykappaleisiin.

Leikkaaminen kisko-ohjatulla laikkauskoneella Opiskelija suorittaa koneellista polttoleikkausta valmistaessaan esimerkiksi hitsausrailoja hitsausharjoituslevyihin. Opiskelija säätää oikean leikkauskulman ja valitsee poltinkoon leikattavan ainevahvuuden mukaan. Hän säätää leikkausliekin ja leikkausnopeuden ja suorittaa leikkauksen. Opiskelija vertaa leikkausjälkeä mallikuviin ja tekee tarvittavia korjauksia, jotta leikkaus olisi moitteeton leikkauspinnan suhteen.
Leikkaaminen plasmaleikkauslaitteella Opiskelija tutustuu plasma leikkauskoneen rakenteeseen eri ohjaustapoihin ja käyttöön. Hän opettelee valitsemaan leikkausparametrit leikattavan levyn materiaalin ja levyvahvuuden mukaan.

Opiskelija harjoittelee liikeratojen ohjelmoinnin valmismakroja käyttäen.

Opiskelija opettelee kameraohjauksen käytön haluttujen muotojen leikkauksessa

Opiskelija harjoittelee valmiiden CNC-ohjelmien lataamisen koneelle ja oppii plasmaleikkaamista ohjelmia käyttäen.

Opiskelija oppii asemoimaan leikattavan kappaleen levylle käyttäen raaka-ainetta taloudellisesti.

Opiskelija käyttää plasmaleikkuria harjoitus- ja asiakastöissä esiin tuleviin leikkausvaiheisiin niiltä osin, kuin se on perusteltua.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

LEVYRAKENTEIDEN HITSAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeen (WPS) rakenteeseen niin että pystyy tulkitsemaan hitsausohjetta ja noudattamaan sitä omassa työskentelyssään.

Opiskelija harjoittelee hitsausohjeen laatimista oman hitsausharjoittelunsa yhteydessä.

Teräksen ja alumiinin sulahitsaus Opiskelija tutustuu teräksen SFS EN 287-1 ja alumiinin SFS EN 287-2 sulahitsaus standardeihin niin että pystyy tulkitsemaan luokkahitsauskokeen merkinnän ja pystyy laatimaan omasta hitsauskokeestaan standardin mukaisen koemerkinnän.
Hitsauksen laadun varmistus Opiskelija tutustuu standardin SFS EN 5817 laatuvaatimuksiin hitsausluokkien B, C ja D suhteen.

Opiskelija tutustuu hitsausvirherajoihin eri hitsausluokissa ja harjoittelee hitsausvirheiden tunnistamista ja luokittelemista oman harjoittelunsa yhteydessä. Opiskelija oppii tuntemaan tyypillisimmät hitsausvirheet eri prosessien yhteydessä ja oppii tekemään korjauksia omassa työskentelyssään virheiden välttämiseksi.

Opiskelija tekee murtokokeita puikko- ja lankakonehitseihin juuren ja mahdollisten liitosvirheiden havaitsemiseksi. TIG- hitsauskokeisiin tehdään makrohietutkimuksia juuren virheiden selvittämiseksi.

Puikkohitsaus Opiskelija valitsee sopivan lisäainepuikon hitsaustyöhönsä, säätää hitsausarvot työhön sopivaksi ottaen huomioon valitun puikon , hitsattavan materiaalin, ainevahvuuden ja hitsausasennon.

Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsaukset asennoissa PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asento.

MAG- hitsaus Opiskelija säätää MAG- hitsauskoneen hitsausarvot tarkoituksenmukaisiksi ja suorittaa hitsausharjoittelun niin umpilankaa käyttäen kuin täytelangalla hitsaten.
Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia asennoissa PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asento.
TIG- hitsaus Opiskelija tutustuu TIG- hitsauskoneen säätöihin ja polttimen rakenteeseen opettelee säätämään hitsauskoneen ja tekemään poltinasetukset tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija harjoittelee eri juurensuojaustekniikoiden käytön ja osaa valita kulloinkin oikean suojausmenetelmän. Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia asennoissa PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asento.
Kokoonpanohitsaukset Opiskelija huomioi kokoonpanohitsauksia tehdessään rakenteen lämpölaajenemisista johtuvat muoto- ja mittapoikkeamat ja ottaa näiden ehkäisyn huomioon suunnitellessaan hitsausjärjestyksen kokoonpanossa. Tarvittaessa opiskelija suorittaa rakenteen oikaisuja joko lämmöllä tai mekaanisesti hydraulipuristimen avulla.
Hitsaustaidon toteaminen Opiskelija hitsaa valitsemallaan hitsausprosessilla pienakokeet (FW) hitsausasennoissa PA, PB ja PF. Vaatimuksena on hitsausluokka C.
Hitsausharjoittelu Opiskelija käyttää kaikkia hitsausmenetelmiä tehdessään harjoitus- ja asiakastöitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa