4.2.3 Hitsaus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii käyttämään eri hitsausprosesseja ja -laitteita. Hän oppii hitsaamaan ainakin kahdella eri hitsausprosessilla tavanomaista tuotevalmistusta vastaavalla tasolla.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • valita hitsausprosessin käyttökohteen mukaan
 • hitsata puikkohitsausprosessilla (111) ja tietää sen tyypilliset käyttöalueet
 • puikkohitsauksessa käytettävät hitsausvirtalähteet, niiden käyttöominaisuudet ja -alueet
 • asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa sen käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät ja valita
  virtalähteen napaisuuden puikkotyypin mukaan
 • virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet niin, että suorittaa hitsausvirran säädöt
 • yleisimmät käytössä olevat hitsauspuikkotyypit, niiden standardimerkinnät ja valintaperusteet eri
  käyttökohteisiin
 • puikkoluetteloja ja vertailutaulukoita käyttäen valita hitsauspuikot työkohteeseen perusaineen ja hitsaustilanteen mukaan
 • hitsauspuikkojen oikeat varastointi-, kuivaus- ja käsittelytavat sekä käsittelee niitä oikein ja taloudellisesti
 • hitsata MIG- ja MAG-hitsausprosessilla (131, 135) ja tietää niiden käyttöalueet
 • hitsata TIG-hitsausprosessilla eri perusmetalleja ja tietää TIG-hitsausprosessin edut ja käyttöalueet
 • hitsauslaitteiston rakenteen ja varusteet sekä tehdä niihin liittyvät valinnat hitsaustilanteen vaatimusten mukaisesti
 • asentaa hitsauslaitteiston käyttökuntoon ja suorittaa käyttöhuoltoon kuuluvat tehtävät 100
 • valita terästen MIG/MAG-hitsauksessa käytettävät lisäainelangat
 • valita MIG/MAG-hitsaukseen langan ohjausputken, syöttöpyörät ja virtasuuttimen valitun langan mukaan ja suorittaa niiden asennus- ja säätötyöt
 • valita käytettävän suojakaasun ja tuntee niiden tunnukset
 • asentaa suojakaasuvarustuksen hitsauslaitteistoon sekä tarkistaa ja säätää kaasun virtausmäärän hitsauskohteen mukaisesti
 • virtalähteiden hallinta- ja säätölaitteet
 • suorittaa hitsausparametrien, kuten langan syötön, jännitteen ja induktanssin säädöt, ja valita
  työkohteeseen soveltuvan kaarialueen
 • suorittaa MIG/MAG-hitsaustehtäviä lyhytkaari-, sekakaari- ja kuumakaarialueilla sekä pulssikaarihitsauksen periaatteen ja sen tarjoamat edut hitsauksessa
 • ymmärtää ja osaa laatia hitsausohjeita (pWPS) standardin SFS-EN-ISO 15609-1 mukaisesti
 • hitsien mitoitustavat ja mitoitusmerkinnät
 • suorittaa hitsien tarkistusmittaukset
 • tehdä silloituksen railon ja hitsattavan kappaleen vaatimalla tavalla
 • monipalkohitsauksen edut ja tyypilliset käyttötilanteet
 • tunnistaa hitsausvirhetyypit ja niiden syntymiseen vaikuttavat yleisimmät tekijät
 • standardin SFS-EN ISO 5817 määrittelemät hitsaukselle asetetut laatuvaatimukset eri hitsiluokissa
  B, C ja D ja pystyy arvioimaan saavuttamiaan tuloksia silmämääräisesti ja mittaamalla
 • hitsausliitoksissa käytettävät railot ja liitosmuodot ja osaa valmistaa niitä
 • koneenrakennuksessa yleisesti käytettävien metallien hitsattavuuden
 • hallita hitsauksen aikaisia ja jälkeisiä muodonmuutoksia ja ymmärtää jännitysten vaikutukset
 • hitsata valitsemallaan prosessilla standardien SFS-EN 287-1 tai SFS-EN ISO 9606-2 mukaisen
 • pienahitsauskokeen levy/levy (FW) asennoissa PB ml, PF, PD, hitsiluokka C.
Kirijakso Tutkinnon osaan ei vaadita erillistä kirijaksoa. Tutkinnon osaan osallistuvan on hallittava hitsaus- ja levytöiden perusteet -tutkinnon osassa vaadittava osaaminen.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 3-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Tutkinnon osaan voidaan sisällyttää työssäoppimista työpaikalla. Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan pääsääntöisesti työssäoppimispaikalla.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja, alan ammattikirjallisuutta sekä oppikirjoja

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Opiskelija dokumentoi oppimistaan sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Hitsauksen tutkinnon osassa painotetaan alan standardeihin sidottuja laatuvaatimuksia. Työskentelyn tulee tähdätä asetettujen laatukriteerien täyttämiseen.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi