4.2.9 CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja oppii sellaiset perustaidot CNC-koneistuksesta, että hän osaa piirtää CAD/CAM-ohjelmalla 2D-kuvan, jonka pohjalta hän valmistaa tarvittavat työstöradat.

Hän oppii piirtämään valmistettavasta osasta työpiirustuksen mitoituksineen ja tulostamaan sen.

Opiskelija oppii käyttämään CNC-konetta, tekemään siihen asetteita ja valmistamaan kappaleen piirustuksen pohjalta.

Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita ajoissa tunneille saapuminen. Hänellä tulee olla turvavarusteet valmiina.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • käyttää CAD/CAM-ohjelmia
 • piirtää työpiirustuksen ja mitoittaa sen valmistuksen mukaisesti
 • tulostaa työpiirustuksen
 • siirtää työkappaleen kuvaruudulla oikeaan asentoon
 • siirtää työkappaleen nollapisteen oikeaan kohtaan
 • käyttää tyypillisiä tiedonsiirtoformaatteja
 • mallintaa kappaleen dokumenttien perusteella
 • tarvittaessa editoida kuvaa
 • käyttää apuna piirustustasoja
 • tehdä tarvittavat työstöradat
 • post-prosessorin käytön ja tietää sen merkityksen
 • valita työstörataan tarvittavat alkiot
 • käyttää työkalukirjastoa ja osaa tehdä sinne uusia työkaluja
 • valita sopivan työkalun käyttötarkoituksen mukaan
 • asettaa oikeat lastuamisarvot ja lastunpaksuudet materiaalien mukaan
 • valita sopivan työstömenetelmän koneistukseen
 • käyttää työvaroja tarkoituksenmukaisesti
 • hallitsee rouhinnan ja viimeistelyn työvaiheet
 • tarkistaa työstöradan ennen sen siirtoa työstökoneelle
 • korjata työstöradassa olevat virheet
 • siirtää työstöradan työstökoneelle
 • ottaa huomioon työstökoneen ominaisuudet työstöratoja tehdessä.
 • ajaa työstöradan
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet, toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti ja hallita asiakaspalvelun taidot.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna Koneistuksen perusteet -tutkinnon osa, tai hänen on muulla tavoin osoitettava hallitsevansa kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.
Tutkinnon osan sijoittuminen Opinnot sijoittuvat 2-vuodelle.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa.

Osa kurssitöistä integroidaan yhteisiin tutkinnon osiin kuuluviin osaamistavoitteisiin.

Tutkinnon osan aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan digitaalisessa muodossa.

Tutkinnon osa jakautuu kolmeen työelämälähtöiseen kokonaisuuteen:

CAD/CAM-2D-työstöradat: jyrsintäpainotteinen
CAD/CAM-2D-työstöradat: sorvauspainotteinen
CAD/CAM-2D-työstöradat: asiakastyöt

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näytöllä. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osin tai kokonaan hyödyntäen aikaisempaa osaamistaan.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään opettajan määrittelemiä harjoitustöitä sekä yksi moniosainen, ilmiöpohjainen projekti ryhmässä
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opiskelija tutustuu konealan yrityksiin sekä siihen, miten yrittäjyys eroaa työntekijänä olosta. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Nuori Yrittäjä -toimintaan, jossa osa luokasta voi perustaa yrityksen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi