Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TEKNINEN PIIRUSTUS JA NC-OHJELMIEN TEKEMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Prosessiautomaatiotyöskentely Opiskelija käyttää erilaisia medioita selvittääkseen, kuinka prosessiautomaatio voidaan toteuttaa. Opiskelija tekee teollisuuden prosessitöitä yksin ja ryhmässä.
Levy- ja teräsrakenne työpiirustusten lukeminen Opiskelija tutustuu levy- ja teräsrakenteiden työpiirustusten tulkitsemiseen. Hän opettelee piirustusmerkkien tarkoituksen ja mitoitusperiaatteet. Hän oppii tuntemaan muoto- ja sijaintitoleranssit sekä osaa tulkitsemaan kokoonpanopiirustuksien hitsausmerkintöjä.
Työvaihesuunnitelmien laatiminen Opiskelija laatii harjoitus- ja asiakastöistä työvaihesuunnitelman sekä kokoonpanosuunnitelman ja valitsee työhön sopivat valmistusmenetelmät.
CNC- hjelmien laatiminen Opiskelija laatii CNC-ohjatuille levytyö- ja polttoleikkauskoneille tarvittavat ohjelmat.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

LEVY- JA TERÄSRAKENTEIDEN OSIEN VALMISTUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Paksujen levyjen ja muototerästen leikkaaminen Opiskelija suorittaa paksujen levyjen ja muototerästen käsivaraisia ja koneellisia polttoleikkauksia
Levyjen käsitteleminen Opiskelija suorittaa levyjen leikkauksia suuntaisleikkureilla.
Hän pyöristää ja särmää levyjä laatimiaan CNC-ohjelmia käyttäen.
Muototerästen käsittely Opiskelija suorittaa erilaisten muototerästen katkaisut konesahauksella katkaisulaikkaa ja muototeräsleikkuria käyttäen.
Hitsauksen valmistelevat työt Opiskelija valmistaa rakenneosiin tarvittavat hitsausviisteet joko hiomalla, polttoleikkaamalla tai erillisellä viistejyrsimellä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

TTERÄSRAKENTEIDEN KOKOONPANOHITSAUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Hitsausohjeeseen tutustuminen Opiskelija tutustuu hitsausohjeen (WPS) rakenteeseen niin, että pystyy tulkitsemaan hitsausohjetta ja noudattamaan sitä omassa työskentelyssään. Hän harjoittelee hitsausohjeen laatimista oman hitsausharjoittelunsa yhteydessä.
Teräksen- ja alumiinin sulahitsauksen standardit Opiskelija tutustuu teräksen SFS EN 287-1 ja alumiinin SFS EN 287-2 sulahitsaus standardeihin niin, että pystyy tulkitsemaan luokkahitsauskokeen merkinnän ja pystyy laatimaan omasta hitsauskokeestaan standardin mukaisen koemerkinnän.
Hitsauksen laadun varmistaminen Opiskelija tutustuu standardin SFS EN 5817 laatuvaatimuksiin hitsausluokkien B, C ja D suhteen.
Ohjauslaitteiden hallitseminen kokoonpanohitsauksissa Opiskelija tutustuu ja opettelee erilaisten silloitusohjainten rakenteisiin ja käyttöön. Hän valmistaa tarvitsemiaan ohjaimia omaan työhönsä.
Mittaaminen Opiskelija suorittaa tarpeelliset mittaukset ja huomioi hitsaustyöstä johtuvat muodonmuutokset mitoituksessa.
Rakenteiden oikaiseminen Opiskelija harjoittelee kuumilla oikaisemista sekä oikaisemista hydraulista prässiä käyttämällä. Hän suorittaa tarpeelliset rakenteen oikaisut hitsaustyön jälkeen.
Nostojen ja kiinnitysten tekeminen Opiskelija suorittaa kaikki nosto- ja kiinnitystyöt annettujen työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
Puikkohitsaaminen Opiskelija valitsee sopivan lisäainepuikon hitsaustyöhönsä ja säätää hitsausarvot työhön sopivaksi ottaen huomioon valitun puikon, hitsattavan materiaalin, ainevahvuuden ja hitsausasennon.
Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.
MAG-hitsaaminen Opiskelija säätää MAG-hitsauskoneen hitsausarvot oikein ja suorittaa hitsausharjoittelun sekä umpilankaa käyttäen että täytelangalla hitsaten. Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.
TIG-hitsaaminen Opiskelija tutustuu TIG-hitsauskoneen säätöihin ja polttimen rakenteeseen. Hän opettelee säätämään hitsauskoneen oikein ja tekemään poltinasetukset oikein. Hän harjoittelee eri juurensuojaustekniikoiden käyttöä ja osaa valita kulloinkin oikean suojausmenetelmän. Opiskelija harjoittelee pienasaumojen hitsauksia PA jalkopiena-, PB alapiena- ja PF pystypiena-asennoissa.

Opiskelija hitsaa valitsemallaan hitsausprosessilla pienakokeet (FW) hitsausasennoissa PA, PB ja PF. Vaatimuksena on hitsausluokka C.

Opiskelija käyttää kaikkia hitsausmenetelmiä tehdessään harjoitus- ja asiakastöitä saamiensa ohjeiden ja opastuksen mukaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa