Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

PNEUMATIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Peruskomponenttien tunnistaminen ja toiminnan ymmärtäminen Opiskelija kytkee erilaisia pneumaattisia venttiilejä ja sylintereitä harjoitusalustoille ja oppii samalla ymmärtämään niiden toiminta periaatteet ja mitoittamaan ne käytön tarpeiden mukaan.
Työvälineiden käyttö Opiskelija suorittaa kaikki asennukset ja kytkennät käyttäen automaatiolaitteiden asennukseen tarkoitettuja työvälineitä
Antureiden asentaminen ja kytkeminen Opiskelija asentaa ja kytkee pneumatiikassa käytettäviä antureita harjoitusalustoille.
Pienimuotoisten sähköpneumatiikkajärjestelmien rakentaminen Opiskelija oppii rakentamaan sähköpneumaattisen laitteiston annetun kytkentäkaavion perusteella.
Pneumatiikkajärjestelmien säädöt ja vikojen tunnistaminen Opiskelija harjoittelee pneumatiikkajärjestelmien säätämistä ja vikojen hakua kytkentä alustojen kanssa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

LOGIIKAN JOHDOTUKSET JA OHJELMOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tehonsyöttö-, toimi- ja ohjauslaitteiden sekä antureiden mekaanisten asennusten tekeminen Opiskelija asentaa harjoitusalustoille tarpeelliset tehonsyöttö-, toimi- ja ohjauslaitteet sekä anturoinnit.
Työvälineiden käyttö Opiskelija suorittaa kaikki asennukset ja kytkennät käyttäen automaatiolaitteiden asennukseen tarkoitettuja työvälineitä
Kaapeloinnit ja ohjausjärjestelmien kytkennät Opiskelija kaapeloi harjoitusalustat ja kytkee asennetut komponentit.
Järjestelmien ohjaaminen logiikalla Opiskelija harjoittelee opettajan opastuksella asennettujen harjoitusalustojen ohjaamista ohjelmoitavalla logiikalla.
Ohjausohjelman siirto ohjausjärjestelmään ja käyttöön otto Opiskelija siirtää valmistamansa ohjausohjelman ohjelmoitavaan logiikkaan ja suorittaa ohjelman käyttöönoton.
Logiikkaohjelman käynnistäminen Opiskelija käynnistää ja koekäyttää harjoitusalustalla valmistamansa logiikkaohjelman.
Toimintaparametrien ja toiminnan muutokset Opiskelija tutustuu logiikkaohjelman parametrien ja muiden toimintaan vaikuttavien muutosten vaikutuksia ohjelman ja harjoitusalustalle rakennetun laitteiston toimintaan.
Työturvallisuusmääräysten huomioon ottaminen Opiskelija huomio työskentelyn yhteydessä työturvallisuuden merkityksen ja toimii sen mukaan. Esimerkiksi kaikki muutokset harjoitusalustan kytkennöissä ja laitteistoissa tehdään virrattomana ja paineettomana.
Laatujärjestelmien mukaisen toiminnan ja laadunvalvonnan periaatteiden huomioon ottaminen asennuksissa Opiskelija huomioi työskentelyssä laadun merkityksen yrityksen toiminnalle soveltamalla 5S:n (LEANin) periaatteita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

KONENÄKÖJÄRJESTELMÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Konenäköjärjestelmien rakenne Opiskelija tutustuu opettajan johdolla ja internetin avustuksella erilaisiin konenäköjärjestelmiin, niiden rakenteeseen ja käyttösovellutuksiin teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa.
Konenäköjärjestelmän kytkennät Opiskelija tutustuu järjestelmän kaapelointiin ja eri osien keskinäisiin kytkentöihin.
Ohjelmointi konenäkölaitteistolla Opettaja esittelee opiskelijoille erilaiset tunnistamisvaihtoehdot, käskyt, niiden ominaisuudet ja ohjelmistorakenteet.

Opiskelija harjoittelee laitteiston käyttöä erilaisilla hahmon ja värin tunnistamistehtävillä.

Opiskelija harjoittelee konenäköjärjestelmän ohjelmoinnin ja ohjelmistorakenteiden muodostamisen.

Havainnointi alueet Opettaja esittelee kameran havainnointialueen ja sen asetukset.

Opiskelija tekee tarvittavat määritykset ja testaa alueen määrittelyjen merkityksen kappaleen tunnistamisessa.

Valaistus Opettaja esittelee kohteen valaisemisen ja taustavalaistuksen vaikutukset hahmon tunnistamiseen.

Opiskelija testaa valaistuksen muutosten vaikutuksen kappaleen tunnistamiseen.

Kuvankäsittely algoritmit Opettaja esittelee kuvankäsittely algoritmit ja niiden käytön vaikutukset kohteen tunnistamiseen.

Opiskelija tutustuu eri algoritmeihin ja kokeilee niiden käyttöä hahmon tunnistuksessa.

Konenäköjärjestelmän yhteydet muihin järjestelmiin ja I/O-liikenne Opiskelija tutustuu opettajan johdolla konenäköjärjestelmä ja muun ympäristön, esimerkiksi ohjelmoitavan logiika, robotin tms. väliseen tietoliikenteeseen .

Hän kytkee konenäköjärjestelmän I/O-liitännän kautta esimerkiksi robottiin tai ohjelmoitavaan logiikkaan siten, että konenäköjärjestelmä ohjaa kyseisen laitteen toimintaa.

Järjestelmän testaaminen Opiskelija suorittaa koeajon tuottamallensa ohjelmistolle ja korjaa mahdolliset ohjelmassa esiintyvät virheet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

ROBOTIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Robottityypit ja rakenne Opiskelija tutustuu opettajan johdolla ja internetin avustuksella erilaisiin robottityyppeihin, niiden rakenteeseen ja käyttösovellutuksiin teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa.
Robotin työkalut v
Ohjelmointi käsiohjaimella Opiskelija harjoittelee käsiohjaimen käyttöä erilaisilla rata-ajotehtävillä.

Opettaja esittelee opiskelijoille erilaiset liikerata käskyt, niiden ominaisuudet ja ohjelmistorakenteet.
Opiskelija harjoittelee robotin ohjelmoinnin ja ohjelmistorakenteiden muodostamisen käsiohjaimella.

Koordinaatistot ja erilaiset paikoitustavat Opettaja esittelee robotiikassa käytettävät erilaiset koordinaatistot ja paikoitustavat sekä niiden käyttötarkoitukset.

Opiskelija harjoittelee eri paikoitustapojen käyttöä sekä koordinaatistojen tekemistä ja niiden käyttöä harjoitusrobottien kanssa.

Työkalumääritykset Opettaja esittelee robotin työkalumääritykset ja niiden merkityksen robotin toiminnalle.

Opiskelija harjoittelee työkalumäärityksien tekemistä ja käyttöä robotin ohjelmoinnissa.

Robotin I/O-liikenne Opiskelija tutustuu opettajan johdolla robotin ja muun ympäristön väliseen tietoliikenteeseen .

Hän kytkee robotin I/O-liitäntöjen kautta esimerkiksi konenäkölaitteisiin yhteistyössä toimiviksi kokonaisuuksiksi.

Ohjelmiston testaaminen Opiskelija suorittaa koeajon tuottamallensa ohjelmistolle ja korjaa mahdolliset ohjelmassa esiintyvät virheet.

Valmis ohjelmisto testataan myös robotin tuotantotilassa ja nopeudella.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa