Tutkinnon osan arviointi

CAD/CAM-3D-TYÖSTÖRATOJEN VALMISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan suorittaja tekee työpiirustuksen tai muiden dokumenttien perusteella kappaleen 3D-mallinnuksen ja työstöradat CAD/CAM-ohjelmilla ja siirtää työstöradat työstökoneelle työpaikalla tai mahdollisimman aidossa ympäristössä oppilaitoksessa.

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa osoitetaan työprosessin hallinta, työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä aiemmin hankitun koulutuksen pohjalta, esimerkiksi esittämällä todistus toisesta oppilaitoksesta.

Vaihtoehtoisesti osaamisen voi osoittaa esittämällä kokonaisuudessa vaadittavat taidot näytöllä, jonka muut opiskelijat tekevät, sekä pakollisten kurssitehtävien sisältöjä mallintavalla yksittäisellä projektilla ja sen valmistuksesta kertovalla raportilla, jolla osoittaa osaavansa kaikki työstömenetelmät ja aiheen teorian.

Muuta tietoa