4.2.13 Manuaalikoneistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon suorittaja osaa tehdä työpiirustusten mukaan manuaalisilla työstökoneilla tarkkuutta ja hyvää pinnanlaatua vaativia koneistus-työkokonaisuuksia, joissa on tarkkoja sovitteita sekä vaativilla muoto- ja sijaintitoleransseilla määriteltyjä yksityiskohtia. Työkappaleiden koneistettavien pintojen yleistoleranssiaste on keskiaste (ISO 2768-m). Sorvattavissa kappaleissa on lieriöitä, kartioita ja kierteitä. Jyrsin-täpinnoissa tulee olla tasopintojen lisäksi olakkeita, hammastuksia ja kiilauria. Tutkinnon suorittajan on osattava myös työkappaleiden vii-meistelytyöt.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • sorvata ulko- ja sisäpuolisia kierteitä
 • työkappaleen oikean kiinnittämisen
 • valmistuksessa tarvittavien asetusten tekemisen
 • pehmeiden leukojen koneistamisen
 • suorittaa kaikki työaikaiset ja valmiin työn tarkastusmittaukset
 • tarkistaa työkappaleen mitat mitta-, muoto- ja sijaintitoleranssei-neen ja verrata niitä piirustuksen
  asettamiin vaatimuksiin
 • mitata eri mittavälineillä monipuolisesti
 • valmistaa kappaleen sovittamalla sitä vastakappaleeseen
 • mitata pinnankarheuden valmistetusta kappaleesta
 • terien valinnat ja teräasetusten teon
 • valmistettavan kappaleen materiaalien työstöominaisuudet
 • valmistettavan kappaleen lämpökäsittelyn
 • valmistaa hammaspyörän jyrsinkoneella välillistä jakoa hyväksi käyttäen
 • käyttää jyrsinkoneen jakopäätä ja hallitsee jakopään käyttöön liitty-vän matematiikan
 • laskea tarvittavat mitat hammaspyörän mittaamista varten ja osaa mitata hammaspyörän
 • työvaiheiden suunnittelussa ottaa huomioon kappaleen kiinnityksen vaikutuksen valmistusjärjestykseen ja vaadittavien toleranssien toteutumiseen
 • vaativien kappaleiden mittaustekniikan
 • tehdä pikateräsmuototeriä
 • kunnostaa terät ja teräpäät
 • käyttää avarrustyökaluja jyrsinkoneessa.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna tut-kinnon osa Koneistuksen perustyöt. Lisäksi suoritettuna tulee olla työturvallisuus- ja tulityökortti.

Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna Manuaalikoneistuksen tutkinnon osaan tarvittavia valmiuksia, opiskelijan tulee suorittaa kirijakso. Kirijakson sisältö arvioidaan ti-lannekohtaisesti.

Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimis-ta työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaami-sen näyttö.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkoma-teriaaleja, alan tietokoneohjelmistoja sekä oppikirjoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Olemassa oleva ammattitaito voidaan todeta ammattiosaamisen näy-töllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Tutkinnon osaan voidaan mahdollisuuksien mukaan integroida matematiikkaa sekä fysiikkaa ja kemiaa.
Muuta tietoa Projektiopiskeluna oppimisprosessiin kuuluvia kuvauksia voidaan tallentaa sähköisesti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Opinnoissa suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia tuotteita ja arvioidaan niiden tuotantokustannuksia sekä laatua. Työ-tehtävät tehdään aina ”asiakkaalle”-periaatteella. Opinnoissa painote-taan ryhmä- ja yhteistyötaitoja.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi