Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS:

KONEPAJAMITTAUS

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työpiirustuksien lukeminen ja mittauspöytäkirjojen tekeminen Opiskelija tutustuu työelämässä käytettäviin valmistustekniikan piirustuksiin ja kokoonpano-ohjeisiin.

Opiskelija harjoittelee erilaisten mittauspöytäkirjojen tekoa.

Opiskelija tulkitsee mittaamiseen liittyvät asioita, kuten toleranssimerkintöjä, pinnankarheuden arvoja ja mittauspöytäkirjoja.

Työntömittojen, erilaisten mikrometrien, mittakellojen, mittapalojen sekä astemittojen käyttäminen Opiskelija syventää taitojaan erilaisista mittavälineistä harjoittelemalla niiden käyttöä.
Pinnankarheuden mittaaminen Opiskelija tutustuu pinnankarheuden ja mittatoleranssien väliseen yhteyteen sekä eri valmistusmenetelmillä saavutettavaan pinnanlaatuun.

Opiskelija mittaa todellisista tuotteista niiden pinnankarheutta pintaindikaattorilla ja vertaamalla niitä pinnankarheusmalleihin.

Kierteiden mittaaminen Opiskelija harjoittelee tunnistamaan yleisimpiä kiinnitys- ja liikekierteitä kierretaulukoiden ja mittavälineiden avulla.

Opiskelija perehtyy eri kierrelajien mittasymboleihin (muuttujat) ja kierretoleransseihin.

Kulmien ja kartioiden mittaaminen Opiskelija tutustuu kolmioiden käyttöön mittaustekniikassa.

Opiskelija harjoittelee perinteisten astemittojen ja yleiskulmamitan käyttöä.

Opiskelija soveltaa trigonometriaa siniviivaimen ja –tason käytön yhteydessä.

Mittakoneiden käyttäminen Opiskelija perehtyy koordinaattimittakoneen sekä mahdollisuuksien mukaan myös laserlinjauslaitteen periaatteisiin ja käyttöön joko itsenäisesti tai parityöskentelynä.
Mittausepävarmuuteen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen Opiskelija perehtyy mittausvirheitä aiheuttaviin tekijöihin ja mittausvirheiden välttämiseen.

Opiskelija laskee mittausepävarmuuteen liittyviä esimerkkitehtäviä.

Mittalaitteiden kalibrointien hallitseminen Opiskelija perehtyy kalibrointien perusperiaatteisiin.

Opiskelija suorittaa työntömitan ja kaarimikrometrin päivittäisen kalibroinnin ja tutustuu niiden määräaikaiseen kalibrointiin.

Laatuajattelun ymmärtäminen Opiskelija perehtyy ISO 9001 -standardin periaatteisiin ja soveltaa niitä mittausprosesseissa.

Opiskelija tutustuu periaatteeseen, jonka mukaan laatu syntyy oikeilla valmistusmenetelmillä ja rauhallisella toiminnalla.

Opiskelija toteaa saavutetun laadun erilaisia mittausmenetelmiä hyväksikäyttäen.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee tutkinnon osassa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja mittausprosessien etenemistä.

Opiskelija raportoi oppimistaan sähköisin menetelmin ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija tekee yksilö- tai parisuorituksena kirjallinen valokuvin täydennetyn kuvauksen jostakin mittausprosessista.

Opiskelijan saavutettua riittävät taidot, ne mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa Erityisesti trigonometrian opiskelua voidaan integroida käytännön matematiikkaan.