Tutkinnon osan arviointi

MANUAALIKONEISTUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee manuaalisilla työstökoneilla työpiirustusten mukaan tarkkuutta ja hy-vää pinnanlaatua vaativia koneistustöitä, joissa on tarkkoja sovitteita sekä vaativilla muoto- ja sijaintitoleransseilla määriteltyjä yksityiskoh-tia.

Näyttötehtävissä käytetään monipuolisesti koneistuksessa tarvittavia mittavälineitä. Huomiota kiinnitetään erityisesti myös työturvallisuuden toteutumiseen sekä työn suorituksen järjestelmällisyyteen ja suunni-telmallisuuteen. Opiskelija tekee myös näyttötehtävistään kirjalliset ja valokuvalliset raportit.

Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa oppimisprosessin jälkeen noin kahden työpäivän aikana tai osanäyttötehtävinä oppimisprosessin aikana.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-misen näytössä.

Koneistustöitä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Muuta tietoa