4.2.18 Sähköasennus 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osan suorittaja osaa suorittaa koneiden sekä laitteiden kokoonpanoon ja korjaukseen liittyviä
sähkötöitä. Hän osaa asentaa laitteen tai laitteiston syöttöjohdon asennusrasialta tai jakokeskukselta, jossa
on valmiina liittimet syöttöjohdon asentamiseksi. Tutkinnon suorittaja tuntee sähköasennuksiin ja
sähköturvallisuuteen liittyvät viranomaismääräykset
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • selvittää asennuskohteen dokumenteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja asennuspaikat
 • asentaa kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä kytkentätaulukoiden avulla oikeat kalusteet, kaapelireitti-, putkitus- ja kaapelimateriaalit ja muut kokoonpanoon liittyvät tarvikkeet
 • huomioida mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia tehdessään
 • määritellä työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaatimusten mukaan sekä varata ja käyttää asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluvälineet
 • valita yleisimmät asennusjohtimet ja -kaapelit sekä tietää niiden rakenteet, sallitut vetolujuudet,
  taivutussäteet sekä asennusympäristöt
 • asentaa sähkö- ja automaatiopiirustuksissa määritellyt kaapelireitit
 • asentaa ja kiinnittää kaapelireitteihin kaapelit ja huomioi asennuksissa häiriösuojauksen vaatimukset
 • asentaa maadoitus- ja potentiaalitasausjohdotukset kytkentöineen niitä koskevien suunnitelmien mukaisesti
 • käyttää asennuksissa käytettäviä työ- ja erikoistyökaluja oikein ja turvallisesti
 • oikosulkumoottorien toimintaperiaatteen ja rakenteet kytkentöineen
 • yleisimmät vakiokytkennät ja taajuusmuuttajakäytöt ja osaa suorittaa niiden mukaiset ohjaus- ja päävirtapiirien kytkennät
 • liittää moottorien ohjauksen muuhun ohjausjärjestelmään
 • moottorikäyttöjen tarvitseman ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen periaatteet ja osaa varmistaa
  suojalaitteiden oikeellisuuden ja säätää suojalaitteet oikein moottorin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin tietojen avulla
 • etsiä sähköturvallisuuslaista ja -asetuksesta sekä niihin liittyvistä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksistä alaa koskevia tietoja
 • tiedollisesti
 • ja taidollisesti sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämän yleisen
  sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen sisältämät asiat
 • muut mainitsemattomat työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa 351/2010 11 §:n 5 momentin mukaisiin sähkötöihin määritellyn koulutuksen (liitteen kohta 2) mukaiset tiedot ja taidot
 • tehdä SFS 6000-standardisarjan mukaisen käyttöönottotarkastuksen mittaukset
 • täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja tehdä sähkökuviin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset
 • antaa valmistuneen sähköasennustyön käytön opastuksen.
Kirijakso Sähköasennus muodostaa kokonaisuuden, jonka suorittaminen osissa on hyvin hankalaa. Opiskelijalla on oltava suoritettu Asennuksen ja automaation perustyöt sekä matematiikassa mieluusti yli 3 osp.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opinnot sisältävät ammattitaitovaatimusten mukaisia teoriaopintoja ja työsaliharjoittelua. Lisäksi tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään alan kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä alan tietokoneohjelmistoja.
Säädösten ja määräysten hallitseminen varmistetaan sähkötyöturvallisuuskokeilla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan työssä oppimalla. Sähkötekniikan teorian osaaminen, säädösten ja määräysten hallinta sekä sähköturvallisuuskoe suoritetaan erillisillä kokeilla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Suositellaan lisäksi seuraavia matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen tutkinnon osien valinnaisista osaamisalueista:
Matematiikka
Fysiikka ja kemia
Tieto- ja viestintätekniikka
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi