Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

SÄHKÖTEKNIIKAN TEORIA, LAINSÄÄDÄNTÖ JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS (8 osp)

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Teoreettinen sähkötekniikka Opiskelija perehtyy sähkötekniikan komponentteihin, virtapiirilakiin, laskumenetelmiin, induktioon, vaihtosähkön perusteisiin ja 3-vaihejärjestelmään.
Alaa koskevat tiedot sähköturvallisuuslaista ja –asetuksista sekä niihin liittyvistä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksistä. Opiskelija perehtyy mm. sähköturvallisuuslakiin 410, sähköturvallisuusasetukseen 498, Kauppa ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä 516 ja 517 sekä Turvatekniikan keskuksen ohjeisiin S5, S4, S7 ja S10
Tiedollisesti ja taidollisesti sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 määrittämän yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen sisältämät asiat Opiskelija perehtyy Power Point-muotoisen sähkötyöturvallisuuskorttikoulutuksen materiaaliin ja suorittaa sähkötyöturvallisuuskokeen.
SFS 6000-standardisarjan mukaisen käyttöönottotarkastuksen mittaukset Opiskelija perehtyy standardin mukaisiin mittausmenetelmiin ja suorittaa mittauksia.
Täyttää kohdetta varten laaditut käyttöönottopöytäkirjat ja tekee sähkökuviin tarkastuksien tai työn tekemisen aikana ilmenneet muutokset Opiskelija perehtyy käyttöönottopöytäkirjoihin ja täyttää niitä. Hän myös tekee tarvittavia muutoksia sähkökuviin.
Valmiin sähköasennustyön käytön opastus Opiskelija opastaa järjestelmän turvallisen sähkö- ja teknisen käytön kohteen käyttäjille.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

KAAPELOINTIASENNUKSET (8 osp)

Asennuskohteen dokumenteista tilaluokat, laitteiden kotelointiluokat ja asennuspaikat Opiskelija tutustuu SFS 6000 standardin mukaisiin laitteiden tila- ja kotelointiluokkien määräyksiin ja havainnoi ne suunnitelmien dokumenteista. Opiskelija tutustuu asennuskohteeseen ja havainnoi sen suunnitelmaan.
Kokoonpanopiirustusten, pää- ja piirikaavioiden sekä kytkentätaulukoiden avulla oikeat kalusteet, kaapelireitti-, putkitus-, ja kaapelimateriaalit ja muut kokoonpanoon liittyvät tarvikkeet Opiskelija tutustuu sähkötarvikkeiden tuottajien ja sähkötarvikkeita myyvien yritysten tuotteistoon. Hän myös selvittää alan kirjallisuudesta ja verkkomateriaalista ohjaajan ohjauksella olemassa olevan tuotteiston.
Asennusten mekaanisten ja sähköisten suojausten vaatimukset Opiskelija tutustuu asennusdokumentteihin ja valitsee sopivat tuotteet asennuskohteeseen.
Työssä tarvittavat telineet ja nostolaitteet työturvallisuuslain vaatimusten mukaan sekä varata ja käyttää asennustyössä tarvittavat työ- ja suojeluvälineet Opiskelija tutustuu asennusdokumentteihin sekä asennuskohteeseen ja määrittää työturvallisuuslakeihin liittyen oikeat asennuksessa tarvittavat asennusta avustavat ja helpottavat tuotteet.
Kaapeleiden ja asennusjohtimien rakenne, mekaaniset ominaisuudet ja asennusolosuhteet Opiskelija tutustuu kaapelivalmistajien kaapelispesifikaatioihin ja soveltaa saamaansa tietoa asennuskohteen vaatimuksiin.
Kaapelireittien asennus Opiskelija tutustuu valittuihin kaapelireittituotteisiin ja asentaa ne valmistajien ohjeiden mukaisesti huomioiden työturvallisuuden.
Kaapeleiden asennukset kaapelireitteihin ja häiriösuojauksen vaatimukset Opiskelija valitsee oikeat tuotteet ja asentaa ne ohjeiden ja määräysten mukaisesti sähkötyöturvallisuuden huomioiden.
Maadoitus- ja potentiaalitasausjohtimien kytkentä ja asennus Opiskelija tutustuu asennusdokumentteihin ja asentaa suunnitelmien mukaiset maadoitus- ja potentiaalintasausjohtimet
Työ- ja erikoistyökalujen oikea ja turvallinen käyttö Opiskelija tutustuu työ- ja erikoistyökalujen valmistajakohtaisiin käyttöohjeisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa

MOOTTORIKÄYTÖT (14 osp)

Oikosulkumoottoreiden toimintaperiaate ja rakenne kytkentöineen Opiskelija tutustuu seikkaperäisesti oikosulkumoottorin toimintaan.
Oikosulkumoottoreiden yleisimmät vakiokytkennät ja taajuusmuuttajakäytöt Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oikosulkumoottorin suunnanvaihdon, tähti-kolmiokäytön sekä taajuusmuuttajakäytön.
Moottorin käytön ohjauksen liittäminen muuhun ohjausjärjestelmään Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taajuusmuuttajakäytön ohjauksen logiikalla.
Moottorikäyttöjen oikosulku- ja ylikuormitussuojaus Opiskelija tutustuu moottorin tyyppikilpeen ja asettaa kontaktorin lämpöreleen raja-arvot vaatimusten mukaiseksi. Opiskelija tutustuu oikosulkumoottorin virta-arvoihin ja tekee erilaisia kuormitusmittauksia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja esittelee kurssissa opiskeltavat asiat, harjoitustyöt ja arviointiperusteet.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija seuraa opettajan ohjauksella oppimistaan ja harjoitustöiden etenemistä ja niiden laatua.

Opiskelija raportoi oppimistaan ja arvioi tavoitteiden toteutumista saaden opettajalta ohjaavaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta..

Opiskelijan taidot mitataan ammattiosaamisen näytöllä.

Muuta tietoa