1.1 Ammattialan kuvaus

Lääkeala on sekä osa terveydenhuoltojärjestelmää että teollisuuden ala. Lääkealalla käsitellään lääkkeitä niiden koko elinkaaren ajan lääkeainemolekyylin kehittämisestä valmiin tuotteen loppukäyttäjälle saattamiseen saakka. Lääkeala vastaa lääkkeiden kehitystyöstä, tutkimisesta, valmistamisesta, logistiikasta, jakelusta sekä lääkkeen oikean käytön ohjaamisesta ja seurannasta. Lääkealan toimintaa säädellään monin säädöksin sekä kansallisella että Euroopan Unionin tasolla. Lääkealan keskeisiä toimintayksiköitä ovat apteekit, sairaala-apteekit, sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekeskukset, lääketehtaat ja lääketukkukaupat. Lääkealalla toimii lääkealan perustutkinnon suorittaneiden (lääketeknikoiden, farmanomien ja lääketyöntekijöiden) lisäksi farmasian tutkinnon suorittaneita proviisoreita ja farmaseutteja sekä monen muun koulutuksen saanutta henkilöstöä. Suomessa apteekit ja niiden sivuapteekit ovat luvanvaraisia yksityisyrityksiä, poikkeuksena yliopistojen apteekit. Apteekkipalvelut kuuluvat olennaisena osana terveydenhuoltopalveluihin. Apteekeilla on selkeät lakisääteiset tehtävät lääkejakelun toteuttajina ja lääkkeiden oikean käytön ohjaajina. Ne tuottavat palveluja yksityishenkilöille sekä yksityisille ja julkisille laitoksille. Avohoidon lisääntymisen ja väestön ikääntymisen vuoksi apteekkipalveluiden merkitys osana terveydenhuoltoa ja onnistunutta hoitoa on jatkuvasti kasvamassa. Apteekeissa lääkealan perustutkinnon suorittaneiden pääasialliset tehtävät liittyvät lääkevaraston ja tietojärjestelmien ylläpitoon, rahaliikenteen hoitoon, asiakaspalveluun, myynnin ja markkinoinnin tukitoimiin ja käytännön toteutukseen sekä muuhun työyhteisön toiminnallisuuden ylläpitoon. Apteekit ovat lääkealan perustutkinnon suorittaneiden tärkein työllistäjä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset tuottavat julkisen terveydenhuollon lääkehuoltopalvelut erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta vastaaville laitoksille yhdessä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lääkealan perustutkinnon suorittaneet toimivat mm. logistiikkaan, lääkkeenvalmistukseen, kliinisiin lääketutkimuksiin, osastojen lääkehuoltoon ja asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä. Lääketeollisuuden työtehtävät ovat varsin moninaisia ja edellyttävät monenlaista erityisosaamista. Lääketeollisuuden tehtävät kansainvälistyvät eivätkä rajoitu pelkästään Eurooppaan, ja yhä useampi alaa säätelevä normisto on englanninkielistä. Kielitaito ja kulttuurien välinen yhteistyö on tärkeää. Lisäksi lääkekehityksessä korostuu biotekninen osaaminen. Lääkealan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä lääketeollisuudessa mm. lääketehtaiden tuotanto-osastoilla, lääkevalmisteen tuotekehityksessä tai kliinisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa, lääkkeen myyntiluvan hakemisessa ja lääkemarkkinoinnissa. Lääketukkukauppa on tärkeä logistinen osa lääkehuollon ketjua. Se hoitaa suurimman osan tavara-, tieto- ja rahavirroista lääketehtaan ja lääketukkukaupan asiakkaiden välillä. Nykyaikaisen lääketukkukaupan toiminnassa yhdistyvät vaatimukset logistiikan tehokkuudesta ja lääketukkukaupan hyvien toimintatapojen sekä muiden asiaankuuluvien viranomaismääräysten noudattamisesta. Lääkealan perustutkinnon suorittaneelle lääketukkukauppa tarjoaa monipuolisia varastotoimintoihin liittyviä tehtäviä. Muutokset yhteiskunnassa, kansainvälistyminen, monikulttuurisuuden lisääntyminen ja teknologian, tietotekniikan ja lääkealan nopea kehittyminen vaativat jatkuvaa uudistumista sekä uudenlaisia valmiuksia ja osaamista työelämässä toimimiseen. Teknisen ammattitaidon ja -tiedon lisäksi tarvitaan kykyä oppia uutta. Lisäksi työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja oman toiminnan kehittämisvalmiuksia. Lääkealalla toimiminen edellyttää työntekijältä vastuullisuutta, luotettavuutta, täsmällisyyttä, laatutietoisuutta, aloitteellisuutta, palvelualttiutta ja alan arvojen ja eettisten periaatteiden kunnioittamista. Terveydenhuoltoon kohdistuu jatkuvia toiminnan tehostamisen ja taloudellisen tehokkuuden vaatimuksia, joihin myös lääkeala vastaa omalla vastuualueellaan.

Stadin ammattiopisto tarjoaa ainoana oppilaitoksena Suomessa mahdollisuuden opiskella kaikkia lääkealan perustutkinnon tutkinnon osia, ja osaamisaloja on mahdollista tulla opiskelemaan muualtakin Suomesta. Lääkealan opettajien ammattitaito ja kokemus kattavat monipuolisesti koko lääkealan.