1.2 Ammattialan arvoperusta

Lääkealan työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat ihmisarvon kunnioittaminen, yksilön itsemääräämisoikeus, samanarvoisuus, tietosuoja ja kestävä kehitys. Lääkealan työssä korkea ammattietiikka on keskeisessä asemassa. Työssä noudatetaan lakeja, ohjeita ja määräyksiä sekä esimiesten ja työnantajan ohjeita, jotka kaikki ovat perustana luotettavalle ja vastuulliselle ammatilliselle toiminnalle. Alalla toimivat ylläpitävät ammattitaitoaan, työkykyään ja terveyttään. Lääkealan tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden asianmukainen valmistus ja saatavuus (lääketurvallisuus) sekä edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä (lääkitysturvallisuus). Lisäksi alan tehtävänä on kehittää toimintaa niin, että lääkkeiden käyttö ja käsittely ovat mahdollisimman käyttäjä- ja ympäristöystävällisiä. Väestön terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja vaaliminen sekä sairauksien ehkäisy ja hoitaminen ovat merkittäviä asioita koko yhteiskunnan hyvinvoinnille ja taloudelliselle kehitykselle. Lääkealalla korostuvat eri ammattiryhmien ja toimijoiden keskinäinen arvostus, yhteistyö ja asiantuntijuus. Lisäksi työssä toimitaan asiakaskeskeisesti ja asiakkaan parhaaksi. Tärkeitä arvoja ovat kustannustehokas toiminta ja palvelujen, työn ja tuotteiden korkea laatu sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta.