5.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opitaan yhteiskunta- ja työelämätaitoja, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa sekä työkyvyn ylläpitämistä, liikuntaa ja terveystietoa.

Opiskelija oppii toimimaan yhteiskunnassa aktiivisena kansalaisena ja oppii käyttämään ja hyödyntämään erilaisia yhteiskunnan palveluita ja välineitä. Opiskelija tuntee työsopimusjärjestelmää, oppii hakemaan työpaikkaa ja työskentelemään työpaikassa osaamistaan kehittäen. Opiskelija oppii kehittämään oman liikeidean, tuntee liiketoiminnan periaatteita ja oppii arvioimaan omia mahdollisuuksiaan yrittäjänä.

Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien neljän osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 5 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää valinnaisia osaamistavoitteita miltä tahansa osa-alueelta tai osa-alueilta siten, että opiskelijalle kertyy yhteensä 3 osaamispisteen edestä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.

Osaamistavoitteet 5.3.1 Yhteiskuntataidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa

 • toimia Suomen ja EU:n kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
 • toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
  oikeuslaitoksen periaatteet
 • hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona
 • käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta ja Euroopan unionista
 • tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden
 • osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia
 • osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
 • osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida niiden merkityksen kansantaloudelle.

5.3.2 Työelämätaidot

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa hakea itselleen työpaikkaa
 • osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat
 • osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta
 • osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

  • osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta
  • osaa toimia työpaikan eri tehtävissä
  • osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden kehittämisestä
  • osaa kehittää omaa osaamistaan
  • osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista.

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija

 • osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa
 • osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia
 • osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi
 • osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan
 • osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet
 • osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoinnilleen ja Suomen kansantaloudelle.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kartoittaa oman alan yritystoiminnan kehittämistarpeita
 • osaa selvittää oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen siihen toteuttamalla pienen projektin
 • osaa tehdä kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa toimintaansa
 • osaa suunnitella omaa toimintaansa ja ajankäyttöään.

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp

Opiskelija

 • osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimia sen mukaisesti
 • osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään
 • osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset
 • osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia
 • osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa sekä hakea apua.

Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp

Opiskelija

 • osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja niiden ennaltaehkäisyä
 • osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään
 • osaa tarvittaessa käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja
 • osaa hyödyntää terveysliikuntaa
 • osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseen.
Tutkinnon osan sijoittuminen
Tutkinnon osa suoritetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna opiskellaan:

 • Työelämätaidot (1 osp)
 • Yhteiskuntataidot (1 osp)

Toisena vuonna opiskellaan:

 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (2 osp) opiskellaan ensimmäisen tai toisen vuoden aikana.

Tutkinnon osan valinnaiset opinnot (3 osp) opiskellaan ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Tutkinnon osasta on mahdollista opiskella valinnaisia opintoja myös 2. vuonna vapaasti valittavana tutkinnon osana.

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen opinnot suoritetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä työssäoppimassa.

Opetuksessa ja tiedonhankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan sähköisesti (esim. eTaito).

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain suorittamalla verkko-opintoja tai kirjallisia tehtäviä.

Tutkinnon osan voi suorittaa osittain työelämässä (kohta työelämätaidot).

Tutkinnon osan integrointi ammatillisiin opintoihin Tutkinnon osan osa-alueita voi suorittaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä projekteissa.

Tutkinnon osan osia voi suorittaa integroituna työssäoppimisjaksoihin.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Muuta tietoa

5.3.1 Yhteiskuntataidot

5.3.2 Työelämätaidot

5.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta

5.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen ja liikunta

5.3.5 Tutkinnon osan arviointi