1.3 Perustutkinnon tavoitteet

Lääkealan perustutkinnon suorittaneella lääketeknikolla on laaja-alaiset tietotekniikan ja logistiikan ammatilliset perusvalmiudet lääkealan eri tehtäviin. Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella: apteekkityössä, sairaala- apteekkityössä, lääketeollisuustyössä tai lääketukkukauppatyössä. Lisäksi hänellä on osaamista kahdella valinnaisella osa-alueella: markkinoinnissa ja somistuksessa, laatutyössä, tietotekniikan soveltamisessa tai lääkkeiden valmistuksessa. Apteekkialan osaamisalan Apteekkityön opinnot suorittanut lääketeknikko osaa logistiikkaa, toimistotöitä ja kassatyöskentelyn sekä hallitsee työhön liittyvää tietotekniikkaa ja noudattaa tietoturvaa ja tietosuojaa. Tyypillisiä osaamisalueita apteekin logistiikassa ovat saapuvan tavaran tarkastaminen, varastovalvontaohjelman käyttäminen, lääkkeiden oikea käsittely ja varastointi. Lääkealan osaamisalan Sairaala-apteekkityön suorittanut lääketeknikko osaa sairaala-apteekin logistiikkaa ja hallitsee työhön liittyvää tietotekniikkaa. Sairaala-apteekin logistiikan erityispiirteitä ovat velvoitevarastoinnin huomioon ottaminen sekä sairaala-apteekille tyypillisten tuoteryhmien varastoinnille asettamat vaatimukset. Lääketeknikko osaa keräillä tilaukset ottaen huomioon peruslääkevalikoiman, pakata tuotteet asianmukaisesti sekä käsitellä lääke- ja kemikaalijätteitä. Hän osaa työskennellä vastuualueensa mukaisesti annosjakelussa ja lääketeknikolle kuuluvissa tehtävissä osastolla. Lääkealan osaamisalan Lääketeollisuustyön suorittanut lääketeknikko osaa työskennellä lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävissä yhdellä lääketeollisuuden tai sen sidosryhmän toimialalla, joita ovat tuotanto, kliininen tutkimus, myyntilupa-asiat, tuotekehitys ja viranomaistoiminta. Hän tuntee toimialansa laadun käsitteet, laatuvaatimukset ja lääkkeen elinkaaren eri vaiheet. Hän osaa työskennellä erilaisissa työryhmissä ja eri sidosryhmien kanssa, ja hän osaa toimia työssään myös englannin kielellä. Lääkealan osaamisalan Lääketukkukauppatyön suorittanut lääketeknikko osaa tukkukaupan varastointityötä, tuotteiden keräilyä ja pakkaamista ja ottaa huomioon karanteeniin, myyntikieltoon asetetut tuotteet ja erikoisvarastoinnin vaatimukset. Hän osaa käsitellä asiakaspalautukset toimintayksikön ohjeiden mukaisesti. Lääketeknikko osaa toimia työssään tukkuliikkeen laatuohjeiden ja työturvallisuuden edellyttämällä tavalla. Lääkealan perustutkinnon suorittanut noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Hän tuntee työsuojelumääräykset ja -ohjeet, noudattaa niitä omassa toiminnassaan, työskentelee ergonomisesti ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia. Hän työskentelee motivoituneesti, joustavasti ja innovatiivisesti uusissa ja erilaisissa työelämän tilanteissa ja kykenee itsenäiseen työskentelyyn. Hän toimii työyhteisössä luotettavasti ja oma-aloitteisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja noudattaa ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa, vaitiolovelvollisuutta ja tietosuoja- ja kuluttajansuojasäädöksiä. Hän osaa hyödyntää terveyttä edistävää liikuntaa oman työhyvinvoinnin edistämisessä. Lääkealan perustutkinnon suorittanut tuntee yritystoiminnan perusteita ja edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta. Hän tavoittelee toiminnassaan laadullisesti parasta mahdollista tulosta ja kehittää omaa työtään. Lääketeknikko edistää kestävää kehitystä omalla työpaikallaan. Hän osaa käyttää tietotekniikkaa ja hyödyntää alan teknologisia välineitä ja laitteita sekä ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman ammattialansa tulevaisuuteen. Lääkealan ammattilaisella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet kehittyvän tieto- ja viestintätekniikan käyttämiseen ja tiedon hankkimiseen. Hän selviytyy työelämän viestintätilanteista ja osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Hän ottaa toiset huomioon, hyväksyy ihmisten erilaisuuden ja hallitsee tunteensa työelämän vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittäjyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 § (muutos 787/2014)). Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikriteereihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, työelämän tilanteissa selviytymisessä ja tulevaisuuden uusissa haasteissa.

Lääkealan toiminta, etenkin lääketeollisuus ja lääketukkukauppa, on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Monikulttuurisuus korostuu lääkealan opinnoissa ja työssä pääkaupunkiseudulla. Stadin ammattiopistosta valmistuu lääketeknikoita monipuolisiin ja erilaisiin lääkealan työtehtäviin apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin, lääketeollisuuteen ja lääketukkukauppoihin.