4.1.6 Lääkealan osaamisala: Lääketeollisuustyö 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii toimimaan lääketeollisuudessa myös englantia käyttäen. Opiskelija tutustuu lääketeollisuuden eri toimintoihin ja niiden erityisvaatimuksiin. Lisäksi opinnoissa käsitellään lääkealan yritystoimintaa. Opinnot sisältävät myös opintojen ohjausta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä lääkealan perustutkinnon suorittaneen tehtävissä yhdellä lääketeollisuuden tai sen sidosryhmän toimialalla (tuotanto, kliininen tutkimus, myyntilupa-asiat, tiedottaminen) tuotekehitys tai viranomaistoiminta)
 • käyttää englantia työssään
 • käyttää työhönsä liittyviä peruskäsitteitä
 • avustaa dokumenttien käsittelyssä ja järjestää työssä kertyvää dokumentaatiota
 • käyttää työssään lääkkeen elinkaareen liittyviä peruskäsitteitä
 • noudattaa työssään tarvittavia säädöksiä ja ohjeita
 • käyttää työssään laadun käsitteitä ja ottaa huomioon työyhteisönsä yhteiset laatuvaatimukset
 • työskennellä moniammatillisen työryhmän jäsenenä noudattaen alan eettisiä periaatteita
 • noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita
 • noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita
 • kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan
 • arvioida lääkealan yritystoimintaa
 • tunnistaa, arvioida ja esitellä keskeisen ammatillisen osaamisensa ja vahvuutensa
 • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään ottaen huomioon saamansa palautteen
 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.
Kirijakso Pakolliset tutkinnon osat on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksella sekä opintokäynneillä.

Tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimista. Työssäoppiminen suoritetaan lääketeollisuudessa tai sen sidosryhmän toimialalla.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan voi suorittaa 2+1 tai 1-1 –mallilla, jossa viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan nuorten oppisopimuksella. Tämä edellyttää opiskelijalta työpaikan hankkimista.

Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita, tunnistaa vaaratilanteita työympäristössä sekä osaa välttää riskejä omassa työssään, opiskelija käyttää turvallisia työtapoja sekä tarvittaessa suojaimia. Opiskelija osaa säätää käytössä olevan työpisteen ergonomisesti oikein. Opiskelija ylläpitää hyvää työilmapiiriä (mm. tervehtiminen, kohtelias ja ystävällinen käyttäytyminen).

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: opiskelija arvioi oman työn laatua. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja muuttaa omaa toimintaansa palautteen perusteella. Opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

Yrittäjyys Tutkinnon osassa käsitellään lääkealan yritystoimintaa.
Opiskelija tutustuu:
monipuolisesti lääkealan erilaisiin yrityksiin ja yritysmuotoihin esimerkiksi ryhmätöiden ja tutustumiskäyntien avulla
lääketehtaiden toimintaan kansainvälisyyden näkökulmasta
sairaala-apteekin talouteen kuntatalouden näkökulmasta
lääkealan työsuojeluun ja työhyvinvointiin
kestävään kehitykseen lääkealalla

Opiskelija selvittää oman organisaationsa liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija oppii kustannustehokkaan työtavan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi