Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

MARKKINOINTI JA SOMISTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelija tutustuu markkinoinnin perusteisiin, kilpailukeinoihin sekä markkinoinnin määräyksiin ja ohjeisiin lääkealan kannalta.
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Opiskelija laatii markkinatutkimusta varten kyselylomakkeen, jakaa kyselylomakkeet kenttätyövaiheessa, analysoi tulokset, laatii kirjallisen raportin ja esittelee tutkimuksensa tulokset muulle ryhmälle. Opiskelija oppii somistamisen, graafisen suunnittelun ja visuaalisen viestinnän menetelmiä, joita hyödynnetään ikkuna- tai pöytäsomistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Viestintä- ja mediaosaamisen hyödyntäminen Tilanneharjoituksissa opiskelija harjoittelee esiintymistä ja tuote-esittelyä. Tilanneharjoitukset videoidaan. Lääkealan koulutuksen esittelyssä opiskelija oppii edelleen esiintymistä ja esittelytyötä.
Lääkemarkkinoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta annettujen sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen Opiskelijat noudattavat lääkemarkkinoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta annettuja sääntöjä ja ohjeita.

Opinnot toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena ja ryhmätyöskentelynä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja antaa palautetta ikkuna- tai pöytäsomistuksesta. Opettaja ohjaa ja antaa palautetta markkinatutkimuksen laatimisesta. Opiskelijaryhmä esittää markkinatutkimuksen muulle ryhmälle ja saa vertaisarviointia. Opettaja ohjaa ja antaa palautetta videoidusta tilanneharjoituksesta. Opiskelijaryhmä tekee itsearvoinnin tilanneharjoituksestaan. Opettaja ohjaa ja antaa palautetta lääkealan esittelystä.
Muuta tietoa

ESITTELYTYÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelijat järjestävät ryhmissä Minimessut oppilaitoksella.
Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus Opiskelijat valitsevat apteekissa myytävän ei-lääkkeellisen tuotteen, jolle suunnittelevat ja toteuttavat esittelypisteen. Opiskelijat toimivat yhteistyössä tuotteen valmistajan tai maahantuojan kanssa.
Tuote-esittelytapahtuman markkinointisuunnitelman laatiminen Opiskelijat tekevät kirjallisen markkinointisuunnitelman.
Viestintä- ja mediaosaamisen hyödyntäminen Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat luovan somistuksen ja markkinointitoimet tuotteelle.
Lääkemarkkinoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta annettujen sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen Opiskelijat noudattavat lääkemarkkinoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta annettuja sääntöjä ja ohjeita.
Tuotetuntemuksen hyödyntäminen esittelytilanteessa Opiskelijat esittelevät tuotetta messuvieraille.
Eri kulttuurien ja väestöryhmien huomioon ottaminen ja asiakaspalvelun psykologian hyödyntäminen esittelytilanteissa Opiskelijat huomioivat eri kulttuureja ja väestöryhmiä sekä hyödyntävät asiakaspalvelun psykologiaa esittelytilanteessa.

Opinnot toteutetaan ryhmä- ja projektityöskentelynä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja käy ohjauskeskusteluja opiskelijoiden kanssa markkinointisuunnitelmasta ja somistuksesta. Opettaja antaa palautetta projektin aikana suullisesti ja kirjallisesti. Messuvieraat antavat kirjallisen asiakaspalautteen. Opiskelijaryhmä arvioi omaa toimintaansa ja opiskelija arvioi omaa toimintaansa ryhmän jäsenenä.
Muuta tietoa