Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet


TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LÄÄKEALALLE JA AMMATTIIN ORIENTOITUMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tiedonhaku eri tietolähteistä ja alan liittyvien säädösten noudattaminen

Lääkealan ammattilaisten kanssa yhteistyössä toimiminen

Tiedon hakeminen lääkealan yritystoiminnasta

Lääkealan käsitteiden käyttäminen

Lääkealan historian ja lääkkeen historian huomioonottaminen

Opiskelija tutustuu lääkealan työpaikkoihin ja ammattihenkilöihin sekä heidän työtehtäviinsä. Opiskelija harjoittelee tiedonhakua ja oppii lääkealan säädöksiä ja peruskäsitteitä. Opiskelija oppii lääkkeen elinkaarta ja lääkealan historiaa. Opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja opintokäyntejä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opiskelija osoittaa oppimistaan lääkkeen elinkaari- ja lääkealan historia –projekteilla, joista historiaprojekti arvioidaan yhdessä äidinkielen opettajan kanssa. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.
Muuta tietoa

LAATU JA VALMISTEEN PAKKAAMINEN MYYNTIERIIN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Valmisteen pakkaaminen myyntieriin

Mittayksiköiden muuntaminen

Laadukas toiminta

Opiskelija harjoittelee käsien pesun ja suojapukeutumisen. Hän valmistelee työtilan käyttökuntoon. Opiskelija opettelee vaa’an käytön. Hän harjoittelee jakelua punnitsemalla ja mittaamalla valmistusohjeiden mukaan. Hän dokumentoi työskentelynsä. Opiskelija muuntaa mittayksiköitä tarvittavassa laajuudessa. Opiskelija perehtyy laadun käsitteisiin, laatujärjestelmiin ja lääkealan laatuohjeistoihin. Opiskelija laatii toimintaohjeen. Opiskelija asettaa laatutavoitteita omalle työskentelylleen. Laatuopinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta ja pienryhmätyöskentelyä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa. Valmisteen myyntieriin pakkaamisen opinnot toteutetaan käytännön harjoitustöinä, harjoitustehtävillä ja oppimistehtävillä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opiskelija osoittaa oppimistaan laatimalla toimintaohjeen.
Opettaja ohjaa opiskelijan käytännön työskentelyä valmisteen pakkaamisessa myyntieriin, lisäksi opiskelija harjoittelee mittayksiköiden muuntamista. Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.
Muuta tietoa

TOIMISTOTYÖ JA TYÖELÄMÄTAIDOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työmenetelmien, -välineiden ja –materiaalien hallinta

Arkistointi

Ympäristöä säästävien työtapojen ja materiaalin käyttö

Työsuhdetta määrittävien normien noudattaminen

Työhakemuksen ja cv:n laatiminen

Oman palkan laskeminen

Kielitaidon hyödyntäminen työtehtävissä

Opiskelija oppii käyttämään tyypillisimpiä toimistolaitteita. Hän oppii laatimaan standardinmukaisia, vakioaseteltuja asiakirjoja. Opiskelija laskee oman palkkansa. Hän oppii arkistoimaan erilaisia dokumentteja. Opiskelija oppii työelämän pelisääntöjä ja säädöksiä. Opiskelija oppii ergonomisen työtavan. Hän tekee työhakemuksen ja cv:n. Opiskelija oppii vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, myös ruotsin ja englannin kielellä. Opiskelija suorittaa ensiapukurssin SPR:n ohjeiden mukaisesti. Opiskelija oppii ympäristöä säästävät työtavat toimistotyössä. Toimistotyön opinnot toteutetaan käytännön harjoitustöinä. Työelämätaitojen opinnot toteutetaan ongelmaperusteisena oppimisena, joka sisältää lähiopetusta, pienryhmätyöskentelyä ja ammattiyhdistysliikkeen edustajan vierailun.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijan oppimistehtävän mukaista tiedonhankintaa. Pienryhmä laatii oppimisestaan yhteisen tuotoksen. Opiskelija osoittaa oppimistaan tekemällä cv:n, työhakemuksen ja laskemalla oman palkan. Opiskelija suorittaa ensiapukurssin.

Opettaja antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta. Opiskelija arvioi itseään ja antaa palautetta vertaisarvioinnilla.

Muuta tietoa