Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LÄÄKETEOLLISUUDESSA TOIMIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelija suunnittelee toimintaansa, tekee annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita.
Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti
ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit
Lääkealan yritystoiminnan arviointi Opiskelija selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita
Ammatillisen osaamisen tunnistaminen, arviointi ja esitteleminen Opiskelija tunnistaa, arvioi ja esittelee keskeistä ammatillista osaamistaan ja vahvuuksiaan opintojen aikana työstetyn portfolion avulla.
Työssä tarvittavien peruskäsitteiden ja lääkkeen elinkaareen liittyvien käsitteiden käyttö Opiskelija käyttää työssään tarvittavia lääketeollisuustyön ja lääkkeen elinkaaren peruskäsitteitä.
Dokumenttien käsittely Opiskelija avustaa dokumenttien käsittelyssä ja järjestelee niitä esim. arkistointia varten.
Työhön liittyvien säädösten ja ohjeiden noudattaminen Opiskelija noudattaa työhönsä liittyviä säädöksiä ja ohjeita.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Toimintakokonaisuuden aikana tehdään oppimisraportti lääkkeen elinkaaresta. Opettaja antaa raportista palautetta.

Opettaja arvioi peruskäsitteiden, säädösten ja ohjeiden oppimista.

Muuta tietoa

LÄÄKTEOLLISUUDEN ERITYISVAATIMUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen Opiskelija lajittelee ja hävittää toimistotyöstä tulevat jätteet, osallistuu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja vähentää omalla toiminnallaan jätteen syntymistä.
Tietoturvasuunnitelman ja tietosuojasta annettujen ohjeiden noudattaminen Opiskelija noudattaa tietoturvasta annettuja ohjeita ja ymmärtää niiden merkityksen yritykselle ja osaa kehittää niitä.
Laadukas toiminta Opiskelija käyttää laadun käsitteitä ja työskentelee laatuvaatimusten mukaisesti.
Englannin kielen käyttö työssä Opiskelija käyttää työssään englantia ymmärtäen työtehtäviin liittyvää kirjallista ja suullista viestintää. Hän osallistuu keskusteluun ja kirjoittaa kirjeitä ja sähköposteja englanniksi.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Toimintakokonaisuudessa laaditaan kuvitteelliselle yritykselle tietoturvasuunnitelma. Tehdään esitys joka esitetään muulle ryhmälle englanniksi. Kirjoitetaan kirje ja/tai sähköposti englanniksi ja käydään kuvitteellinen puhelinkeskustelu englanninkielellä.

Laadunkäsitteitä ja englannin kielen käyttöä työstetään erilaisten harjoitusten avulla.

Opettaja seuraa oppimista ja antaa palautetta. Oppimisen arviointi tapahtuu harjoitusten perusteella.

Muuta tietoa