Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikka1
Matematiikan peruskäsitteistön ja laskulakien hallitseminen
Opiskelija perehtyy matematiikan keskeiseen käsitteistöön ja laskulakeihin.
Peruslaskutoimitusten hallitseminen ja soveltaminen kokonais-, ja desimaaliluvuilla Opiskelija ratkaisee arkielämässä ja työtehtävissä vastaan tulevia ongelmia käyttäen peruslaskutoimituksia tärkeimmillä lukualueilla.
Prosenttikäsite ja prosenttilaskennan perusosaaminen Opiskelija perehtyy prosenttilaskennan perusteisiin.
Mittayksiköiden muunnosten hallitseminen Opiskelija suorittaa sujuvasti mittayksiköiden muunnoksia ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi tilavuuden mittaamisessa.
Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmiensa oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Matematiikka2
Geometrian ja mittayksiköiden hallitseminen
Opiskelija käyttää sujuvasti geometrian tehtävissä tarvittavia mittayksiköiden muunnoksia. Opiskelija hahmottaa erilaiset kuviot ja eriulotteiset kappaleet sekä ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia.
Ammattialaan liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaiseminen Opiskelija muodostaa ja laatii farmanomin työhön liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä ja kuvaajien avulla. Opiskelija arvioi tulosten oikeellisuutta ja käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti oppimistehtävien eri vaiheissa. Opettaja antaa opiskelijoille palautetta sekä työskentelyn aikana että oppimistehtävien jälkeen. Oppimisen ja ohjauksen tukena käytetään oppikirjaa ja muuta ajantasaista materiaalia.

Opettaja arvioi opiskelijan matematiikan taitoja erilaisissa oppimisympäristöissä suullisten, toiminnallisten ja kirjallisten harjoitusten ja tehtävien perusteella.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja dokumentoimaan omaa oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden sekä arviointikriteereiden ja -kohteiden avulla. Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH:n tutkinnon perusteiden matematiikan pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa