Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Terveydelle vaarallisten aineiden merkinnät, turvallinen käsittely, säilyttäminen ja hävittäminen Opiskelija perehtyy uusiin varoitusmerkkeihin sekä vaara- ja turvalausekkeisiin.

Opiskelija tutustuu kemikaalilain antamiin ohjeisiin terveydelle vaarallisten kemikaalien säilyttämisestä, käsittelemisestä, merkitsemisestä ja hävittämisestä.

Opiskelija perehtyy myrkytystietokeskuksen antamiin tietoihin ja ohjeisiin.

Opiskelija etsii lähiympäristönsä kemikaaleissa olevia merkintöjä ja tutustuu niihin.

Aineiden happamuus ja emäksisyys Opiskelija perehtyy käsitteisiin happamuus ja emäksisyys, pH, neutralointi ja puskurointi.

Opiskelija tutustuu aineiden ja elimistön pH-arvoihin

Opiskelija tutkii särkylääkkeiden ja vatsalääkkeiden
vaikutusta vatsan pH-arvoon

Liuokset

Energia

Lämpö

Paine

Sähkö

Aaltoliike ja säteily

Opiskelija tutustuu liuosten valmistamiseen ja laimentamiseen.

Opiskelija tutustuu osmoosi-ja diffuusio-ilmiöihin sekä niiden merkitykseen elimistön toiminnassa.

Opiskelija tutustuu lisäravintovalmisteiden energiasisältöihin ja laskee asiakkaiden energiatarpeita.

Opiskelija perehtyy lämmön siirtymiseen ja elimistön lämpötasapainoon.
Opiskelija harjoittelee lämpötilan mittaamista erilaisilla lämpömittareilla ja mittaustulosten kirjaamista ja arviointia.

Opiskelija tutustuu paine-ilmiön esiintymiseen ihmisessä ja hoitolaitteissa.

Opiskelija tutustuu sähköturvallisuusohjeisiin ja laitteiden turvamerkintöihin, jotta hän ei aseta itseään ja asiakkaita vaaraan sähkölaitteita käyttäessään.

Opiskelija tutustuu melun ja säteilyn vaikutukseen ihmiseen ja suojatumiseen niiden haitoilta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa tarvittavaa opetusta fysiikan ja kemian ilmiöistä ohjaten opiskelijaa suoriutumaan osaamistavoitteista.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien ja kokeellisten töiden avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan eTaitoon ja oppimispäiväkirjaan ja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Opettaja arvioi opiskelijan oppimista ja osaamistavoitteiden saavuttamista yhdessä opiskelijan kanssa.

Osaamisen arviointi Opiskelija tekee kokeen tai oppimistehtävät.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa