4.1.5 Lääkealan osaamisala: Sairaala-apteekkityö 45 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija tutustuu sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehuoltoon. Opiskelija perehtyy sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen toimintaan sekä osastojen lääkehuollon toteuttamiseen. Opiskelija tutustuu sairaalan tyypillisiin lääkevalmisteisiin sekä niiden käsittelyn erityisvaatimuksiin.

Tutkinnon osassa käsitellään myös lääkealan yritystoimintaa. Opinnot sisältävät opintojen ohjausta.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon osan suorittaja osaa

 • tilata tuotteita
 • toimia tavaran vastaanotossa ja huolehtia varastonvalvonnasta
 • tulostaa ja lajitella osastojen lääketilauksia sekä kerätä ja pakata osastojen lääketilaukset kuljetusta varten
 • toimia annosjakelussa vastuualueensa mukaisen toiminnan osaston lääkehuollon tehtävissä
 • laatia tai ylläpitää ja arkistoida erilaisia dokumentteja
 • käyttää työpaikkansa tavallisia laitteita sekä hoitaa niiden päivittäiset huoltotoimenpiteet
 • käsitellä osastojen lääkepalautuksia
 • noudattaa tietoturvasuunnitelmaa ja tietosuojasta annettuja ohjeita
 • ottaa huomioon työssään sairaalafarmasian erityispiirteet ja tuoteryhmät
 • noudattaa työpaikan työsuojeluohjeita kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan
 • arvioida lääkealan yritystoimintaa
 • tunnistaa, arvioida ja esitellä keskeisen ammatillisen osaamisensa ja vahvuutensa
 • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kehittymisestään ottaen huomioon saamansa palautteen
 • ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja työyhteisönsä yhteiset laatuvaatimukset
Kirijakso Pakolliset tutkinnon osat on oltava suoritettuna. Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna (yo) tai 3. vuonna (pk).

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetuksella ja opintokäynneillä.

Tutkinnon osaan kuuluu työssäoppimista. Työssäoppiminen suoritetaan sairaala-apteekissa, lääkekeskuksessa tai muussa soveltuvassa lääkealan työpaikassa.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osan voi suorittaa 2+1 tai 1-1 –mallilla, jossa viimeinen opiskeluvuosi suoritetaan nuorten oppisopimuksella. Tämä edellyttää opiskelijalta työpaikan hankkimista.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Terveys, turvallisuus ja toimintakyky:
opiskelija noudattaa työturvallisuusohjeita, tunnistaa vaaratilanteita sairaala-apteekin työympäristössä sekä osaa välttää riskejä omassa työssään, opiskelija käyttää turvallisia työtapoja sekä tarvittaessa suojaimia.
Opiskelija osaa säätää käytössä olevat työtuolit.
Opiskelija ylläpitää hyvää työilmapiiriä (mm. tervehtiminen, kohtelias ja ystävällinen käyttäytyminen).

Oppiminen ja ongelmanratkaisu:
opiskelija arvioi oman työn laatua. Opiskelija ottaa vastaan palautetta ja muuttaa omaa toimintaansa palautteen perusteella. Opiskelija ottaa vastuuta omasta oppimisestaan.

Yrittäjyys Tutkinnon osassa käsitellään lääkealan yritystoimintaa.
Opiskelija tutustuu:

 • monipuolisesti lääkealan erilaisiin yrityksiin ja yritysmuotoihin esimerkiksi ryhmätöiden ja tutustumiskäyntien avulla
 • lääketehtaiden toimintaan kansainvälisyyden näkökulmasta
 • sairaala-apteekin talouteen kuntatalouden näkökulmasta
 • lääkealan työsuojeluun ja työhyvinvointiin
 • kestävään kehitykseen lääkealalla

Opiskelija selvittää oman organisaationsa liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita. Opiskelija oppii kustannustehokkaan työtavan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi