Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkielen, suomi, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viestintätaitojen perusta (lääkealalla toimimisen tutkinnon osan aikana) Opiskelija esittelee ja selostaa itseensä ja tulevaan alaan liittyviä perusasioita suullisesti ja kirjallisesti.
Perehtyminen oman alan viestintätaitoihin
Luku-, opiskelu- ja tiedonhakustrategioiden sekä ammatillisten viestintä- ja tekstiaitojen harjoitteleminen Opiskelija harjaantuu opiskelu- ja muistiinpanotaidoissa sekä lähteiden merkitsemisessä. Hän käyttää tekstin avaamisen menetelmiä ja löytää ammattiteksteistä oleellisia asioita.

Opiskelija tuottaa erilaisia opiskeluun liittyviä tekstejä, kuten opintokäyntiraportin, esseen ja tiivistelmän, ja osaa toimia tekstilajin edellytysten mukaan. Hän kertaa hyvän tekstirakenteen periaatteet sekä hankkii tietoa ja välittää sitä havainnollisesti muille (integrointi: Lääkealan historia -tehtävä, opintokäynnit).

Verkkoviestintäympäristöissä toimiminen ja mediataitojen perusteiden hallitseminen Opiskelija toimii opiskeluun liittyvissä verkkoviestintäympäristöissä (mm. Fronter ja eTaito). Hän osaa etsiä tietoa mediasta ja välittää sitä muille. Hän on tekstitaitotehtävissä media- ja lähdekriittinen ja noudattaa tekijänoikeuksia.
Oman alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija esittelee osaamistaan (integrointi: tietotekniikan hallinta ja toimistotyö, työnhaun asiakirjat).
Opiskelija kirjoittaa asianmukaisia sähköposti- ja muita asiakasviestintäkirjeitä (integrointi: työelämätaidot ja toimistotyö)
Oman oppimisen dokumentoiminen ja arvioiminen Opiskelija käyttää esimerkiksi eTaitoa oman osaamisen dokumentointiin (portfolio) ja arvioimiseen.
Ammatillisiin viestintätaitoihin harjaantuminen 
Ammatillisten viestintätaitojen kehittäminen Opiskelija harjaantuu ohjauskielen käyttämisessä. Opiskelija laatii erialaisia ohjeita, mm. selko-ohjeen ja toimintaohjeen (integrointi: Laatu ja valmisteen pakkaaminen myyntieriin -sykli)
Oman alan tiedonhankinta- ja tekstitaitojen harjaannuttaminen Opiskelija laatii oman alan tekstejä ja asiakirjoja (mm. tiedote ja referaatti) sekä soveltaa niissä tiedonhaun periaatteita. Hän muokkaa tekstejään palautteen perusteella.
Ammattikielen ja mediataitojen monipuolistaminen Opiskelija käyttää oman alan mediatekstejä (ammattilehdet, verkkokeskusteluympäristöt) sekä selostaa ja arvioi niiden sisältöjä perustelevasti.
Kirjallisuuden käyttäminen oman työn kehittämisen osana Opiskelija lukee ja erittelee toisen tuottamaa tekstiä ja ilmaisee itseään fiktiivisellä tekstillä sekä perustelee kielen ja kulttuurin merkitystä asiakastyössä.
Oman oppimisen dokumentointi ja arviointi Opiskelija käyttää esimerkiksi eTaitoa oman osaamisen dokumentointiin (portfolio) ja arvioimiseen.
Työelämän viestintätaidot 
Teksti-, media- ja tiedonhankintataitojen soveltaminen Opiskelija kertaa hyvän tekstin periaatteet (kielenhuolto ja tekstin rakenne) ja soveltaa niitä tekstissään. Hän käyttää verkkoa oman työnsä esittelyssä.
Kulttuurin merkityksen ymmärtäminen omalla alalla Opiskelija esittelee oman alan aiheeseen liittyvän elokuvan sekä arvioi ja perustelee siihen liittyviä ammatillisia näkökulmia.
Oman oppimisen dokumentointi ja arviointi Opiskelija käyttää esimerkiksi eTaitoa oman osaamisen dokumentointiin (portfolio) ja arvioimiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävien eri vaiheissa. Oppimisen ja ohjauksen tukena käytetään oppikirjaa ja muuta ajantasaista materiaalia.

Opettaja antaa opiskelijoille palautetta sekä työskentelyn aikana että oppimistehtävien jälkeen.

Opettaja ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan esimerkiksi eTaitoon.

Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja yhdessä opiskelijan kanssa. Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan omaa oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden sekä arviointikriteereiden ja -kohteiden avulla. Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

OPH:n tutkinnon perusteiden suomi toisena kielenä pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Osaamisen arviointi
Muuta tietoa