Valinnaiset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI, VALINNAISET (2 osp)

Äidinkieli, suomi, valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rohkeutta esiintymiseen ja ilmaisuun (1 osp)
Viestintätaitojen kehittäminen Opiskelija harjoittelee suullista vuorovaikutusta tilanteenmukaisen viestinnän harjoituksissa sekä perustelutaitoja väittelyissä, alustuksissa ja ryhmätilanteissa.
Sanattoman viestinnän merkitys vuorovaikutuksessa Opiskelija havainnoi ja harjoittelee viestintätilanteissa sanattoman viestinnän keinoja osana ilmaisua ja vuorovaikutusta.
Ryhmätyötaitojen harjoittelu: neuvottelu- ja kokoustaitojen harjoittelu Opiskelija tietää ja tunnistaa roolinsa eri ryhmissä. Hän tiedostaa vastuunsa viestintäilmapiirin luomisessa. Opiskelija harjoittelee kokous- ja neuvottelutaitoja niihin liittyvissä harjoituksissa. Hän osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta sekä ratkoa ristiriitoja.
Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija harjoittelee kulttuurienväliseen viestintään liittyviä periaatteita. Hän käyttää luovaa ilmaisua tekstin (luova kirjoittaminen ja kaunokirjalliset tekstit) tulkitsemisessa.
Varmuutta kirjalliseen viestintään (1 osp)
Tekstitaitojen syventäminen Opiskelija kertaa hyvän tekstin piirteisiin liittyvää tietoa ja soveltaa niitä tekstitaitotehtävissä.
Asiakirjoittamisen soveltaminen Opiskelija laatii kirjallisen raportin oman alan työhön liittyvästä aiheesta. Hän hyödyntää ammattikirjallisuutta, yhdistelee eri lähteiden tietoja ja toimii lähdekriittisesti. Hän selostaa hankkimansa tiedot muille. (integrointi: tuotetietous)

Opiskelija kirjoittaa yksin ja yhdessä omaan alaan liittyviä tekstejä sekä omaan käyttöön että verkkoon. Hän toimii erilaisissa sähköisissä tekstiympäristöissä kuten (esimerkiksi Fronter, eTaito), pilvipalvelut ja sosiaalinen media. Hän muokkaa tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa palautteen perusteella.

Tekstien arvioiminen Opiskelija saa ohjausta ja palautetta opettajalta. Tekstien työstämisessä hän saa myös vertaispalautetta, ja hän arvioi omia tekstejään itselleen laatimiensa tavoitteiden perusteella.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa esiintymis- ja ilmaisutaidoissa sekä ammatillisessa ryhmäviestinnässä toiminnallisin ja omaan alaan liittyvin harjoituksin.

Opettaja ohjaa kirjallisia viestintätaitoja lähiopetuksessa kertaamalla tekstitaitojen perusteita. Opettaja ohjaa oppimistehtävien tekemistä lähiopetuksessa ja verkossa. Opiskelija saa palautetta oppimistehtävien eri vaiheissa.

Opettaja arvioi opiskelijan osaamista tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella ja ohjaa opiskelijaa tekemään vertais- ja itsearvioinnin tavoitteiden ja arviointikriteereiden suunnassa.

Osaamisen arviointi
Muuta tietoa Rohkeutta esiintymiseen ja ilmaisuun (1 osp)

Varmuutta kirjalliseen viestintään (1 osp)

Äidinkielen oppimistehtävien aiheina käytetään ammatillisten tutkinnon osien aiheita.