Pakolliset osaamistavoitteet

ÄIDINKIELI, SUOMI TOISENA KIELENÄ, PAKOLLISET (5 osp)

Äidinkieli, suomi toisena kielenä, pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Viestintätaitojen perusta (lääkealalla toimimisen tutkinnon osan aikana)
Viestintätaitojen harjoitteleminen Opiskelija esittelee ja selostaa itseensä ja tulevaan alaan liittyviä perusasioita suullisesti sekä harjoittelee erilaisia keskustelu- ja ryhmäviestintätilanteita.
Tekstien ja tekstilajien
ymmärtäminen sekä tiedonhankintastrategioihin tutustuminen
Opiskelija käyttää erilaisia tekstin avaamisen menetelmiä ja löytää ammattiteksteistä oleellisia asioita. Hän kertaa hyvän tekstirakenteen periaatteet sekä hankkii tietoa ja välittää sitä havainnollisesti muille (integrointi: Lääkealan historia -tehtävä, opintokäynnit).
Mediataidot ja verkkoviestinnän hyödyntäminen Opiskelija osaa etsiä tietoa eri mediateksteistä ja noudattaa lähdekriittisesti tekijänoikeuksia. Opiskelija toimii opiskeluun liittyvissä verkkoviestintäympäristöissä (mm. Fronter ja eTaito). Opiskelija kirjoittaa asianmukaisia sähköposti- ja muita asiakasviestintäkirjeitä (integrointi: työelämätaidot ja toimistotyö).
Alan kirjallisten töiden laatiminen Opiskelija kirjoittaa alaan liittyviä tekstejä ja osaa esitellä niitä muille (integrointi: tietotekniikan hallinta ja toimistotyö, työnhaun asiakirjat). Hän osaa noudattaa suomenkielen perussääntöjä.
Kulttuurinen osaaminen Opiskelija hyödyntää kulttuurista tuntemustaan.
Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen Opiskelija arvioi ja dokumentoi omaa osaamistaan (esimerkiksi portfolio, eTaito).
Ammatillisiin viestintätaitoihin harjaantuminen (tietotekniikan hallinnan tutkinnon osan aikana)
Ammatillisten viestintätaitojen kehittäminen Opiskelija keskustelee ja perustelee ammatillisesti ja tilanteenmukaisesti alaan liittyvissä tilanteissa (integrointi: Laatu ja valmisteen pakkaaminen myyntieriin -sykli).
Oman alan tiedonhankinta- ja tekstitaitojen harjaannuttaminen Opiskelija laatii alaan liittyviä tekstejä (mm. tiedote ja referaatti). Hän muokkaa tekstejään palautteen perusteella.
Teksti- ja mediataitojen monipuolistaminen Opiskelija käyttää oman alan mediatekstejä (mm. ammattilehdet ja verkkokeskusteluympäristöt) ja arvioi niitä perustelevasti.
Kulttuuriosaamisen vahvistaminen Opiskelija esittelee suomalaiseen kulttuuriin liittyvän tekstin, jota voi hyödyntää työssä.
Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen Opiskelija arvioi ja dokumentoi omaa osaamistaan (esimerkiksi portfolio, eTaito).
Työelämän viestintätaidot 
Teksti-, tiedonhankinta- ja mediataitojen soveltaminen Opiskelija laatii, selostaa ja raportoi suullisesti ja kirjallisesti oman alan työhön liittyvistä aiheista. Hän yhdistelee lähteiden tietoja lähdekriittisesti. Opiskelija kertaa suomen kielen perussäännöt ja hyvän tekstin periaatteet sekä soveltaa niitä omassa raportoivassa tekstissään. Hän käyttää verkkoa oman työn esittelyssä.
Kulttuurin merkityksen ymmärtäminen omalla alalla Opiskelija käyttää kulttuuriin liittyvää aineistoa, arvioi sitä ja perustelee siihen liittyviä näkökulmia.
Oman suomi toisena kielenä taidon arvioiminen Opiskelija arvioi ja dokumentoi omaa osaamistaan (esimerkiksi portfolio, eTaito).
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti oppimistehtävien eri vaiheissa. Opettaja antaa opiskelijoille palautetta sekä työskentelyn aikana että oppimistehtävien jälkeen. Oppimisen ja ohjauksen tukena käytetään oppikirjaa ja muuta ajantasaista materiaalia.

Opettaja arvioi opiskelijan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja oppimisympäristöissä suullisten, toiminnallisten ja kirjallisten harjoitusten ja tehtävien perusteella.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja dokumentoimaan omaa oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden sekä arviointikriteereiden ja -kohteiden avulla. Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

OPH:n tutkinnon perusteiden suomi toisena kielenä pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Osaamisen arviointi
Muuta tietoa Suomi toisena kielenä opinnot etenevät ammatillisten tutkinnon osissa samaan aikaan kuin äidinkielen (suomi) opinnot, joten äidinkielen opintojen osien osat ja suomi toisena kielen opintojen osan osat ovat samannimiset.

Viestintätaitojen perusta opiskellaan lääkealalla toimimisentutkinnon osan aikana.

Ammatillisiin viestintätaitoihin harjaantuminen opiskellaan tietotekniikan hallinnan tutkinnon osan aikana.

Työelämän viestintätaidot opiskellaan  tutkinnon osan aikana.