Pakolliset osaamistavoitteet

TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, LIIKUNTA JA TERVEYSTIETO, PAKOLLISET (2 osp)

Työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta
Terveellisiä eläntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen

Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla
Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonominen toimiminen

Opiskelija laatii itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman ja toimii sen mukaisesti. Hän arvioi säännöllisesti suunnitelmaa, toimintaansa ja kehittymistään.

Opiskelija edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään.
Opiskelija kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Opiskelija toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä ja suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin hyvinvointia edistävästi.

Opiskelija toimii turvallisesti ja ergonomisesti ja ennaltaehkäisee liikuntatapaturmien syntymistä. Opiskelija ottaa toiminnassaan huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja työskentelee eri ympäristöissä ergonomisesti.

Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto
Terveellisiä elämäntapoja työkykyä edistävän suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.

Ravitsemuksen merkityksen sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutusten huomioon ottaminen

Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitys hyvinvoinnille

Opiskelija laatii itselleen suunnitelman, jossa ottaa huomioon terveellisen ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet oman opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämisessä.

Opiskelija hakee tietoa ravitsemuksen merkityksestä terveydelle sekä tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksista.

Opiskelija selvittää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa hakemaan tietoa. Opettaja ohjaa opiskelijaa terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa.
Opiskelija saa palautetta työskentelystään opettajalta ja vertaispalautetta muilta opiskelijoilta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan toimintasuunnitelman laadintaa ja sitoutuneisuutta toimia oman työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Opettaja arvioi osallistumista liikuntatehtäviin tunneilla yksilönä ja ryhmässä. (Liikunta)
Opettaja arvioi opiskelijan työskentelyä koskien tiedonhankintaa, tiedon arviointia ja sen soveltamista omaa toimintakykyä edistävän ja ylläpitävän suunnitelman laadinnassa. Arviointi tapahtuu lähiopetuksessa ja tehtävien avulla. (Terveystieto)

OPH:n tutkinnon perusteiden työkyvyn ylläpidon, liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen arviointitaulukot

Muuta tietoa