Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (2 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taiteen ja kulttuurin
tunnistaminen ja
hyödyntäminen
Opiskelija

 • perehtyy taiteen ja kulttuurin merkitykseen sosiaali-ja terveysalalla
 • hyödyntää taide- ja kulttuuritarjonnan mahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla
 • osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumaan
 • osaa raportoida ja soveltaa kokemustaan sosiaali-ja terveysalalla.
Oma tuottaminen ja tulkitseminen Opiskelija osallistuu ajatuksiaan ja kokemuksiaan esittävän teoksen toteuttamiseen ja tulkintaan musiikin ja kuvataiteen keinoin. Opiskelija kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan hyödyntämällä taiteen työtapoja.
Kulttuuriperinnön
soveltaminen
Opiskelija

 • tunnistaa omia vahvuuksiaan taiteen ja kulttuurin alalla
 • harjoittaa ja kehittää taitojaan taiteellisessa työskentelyssä
 • ymmärtää kulttuuriperinnön merkityksen alan ja ammatin kannalta
 • välittää eteenpäin kulttuuriperintöä hyödyntämällä sitä aktiivisesti omassa taiteellisessa työskentelyssään
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen Opiskelija tunnistaa kestävän kehityksen osa-alueet ja perustaa omat ratkaisunsa elinkaariajattelulle.
Suunnitteluprosessin
toteuttaminen
Opiskelija suunnittelee ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteisen tapahtuman järjestämiseen omassa oppilaitoksessa tai alan yhteistyötahon kanssa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa

 • opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti oppimistehtävien eri vaiheissa.
 • opiskelijaa tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan taiteen ja kulttuurin alalla.
 • erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja dokumentoimaan osaamistaan e-Taitoon ja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta.

Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden Taide ja kulttuurin arviointitaulukoihin
Muuta tietoa Taide-ja kulttuuriopinnot (2 osp) opiskellaan kahden ensimmäisen opintovuoden aikana.