4.2.2 Valinnainen tutkinnon osa Markkinointi ja somistus 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii markkinointia, somistusta ja luovia kädentaitoja somistusmateriaalin valmistamiseen. Opiskelija oppii graafisen suunnittelun perusteet. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ikkuna- tai pöytäsomistuksen apteekissa myytävästä tuotteesta. Opiskelija tutustuu markkinoinnin perusteisiin ja kilpailukeinoihin sekä lääkealaa ja elintarvikealaa koskeviin markkinoinnin määräyksiin ja ohjeisiin. Opiskelija tekee markkinatutkimuksen valitsemastaan aiheesta. Opiskelija harjoittelee esittelytyötä tilanneharjoituksissa ja lääkealan esittelytyössä. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa muiden opiskelijoiden kanssa Minimessut-tapahtuman oppilaitoksessa, jota varten opiskelijat laativat kirjallisen markkinointisuunnitelman sekä suunnittelevat markkinoinnin ja somistuksen.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • työskennellä työryhmän jäsenenä markkinoinnissa
  • laatia markkinointi suunnitelman tuote-esittelytapahtumasta
  • hyödyntää viestintä- ja mediaosaamista
  • noudattaa lääkemarkkinoinnista ja lääkkeiden toimittamisesta annettuja sääntöjä ja ohjeita
  • hyödyntää esittelytilanteissa vastuualueensa tuotetuntemusta
  • ottaa huomioon eri kulttuurit ja väestöryhmät
  • toimia yhteistyössä tuotteiden valmistajien tai toimittajien kanssa
  • ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet kampanjatyössään
Kirijakso Tutkinnon osan voi aloittaa jakson vaihtuessa.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

2. (yo / pk) tai 3. (pk) vuonna.

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Somistus sisältää käytännön harjoitustöitä kuvaamataidon opetustiloissa. Ikkuna- tai pöytäsomistus toteutetaan oppilaitoksen julkisissa tiloissa. Graafisessa suunnittelussa hyödynnetään tietoteknisiä taitoja. Opiskelija opiskelee markkinointia lähiopetuksessa ja ryhmätyöskentelyllä. Lääkealan esittelytyö voi olla esimerkiksi Next Gate –messuilla tai oppilaitoksen vierailupäivillä. Minimessut suunnitellaan ja toteutetaan oppilaitoksessa kampanja- ja projektityönä. Oppimisen tukena käytetään oppimisalustaa. Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan portfolioon.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa on rajoitettu määrä aloituspaikkoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Vuorovaikutus ja yhteistyö: opiskelija etsii yhteistyökumppanit tuotteiden valmistajista tai toimittajista ja hoitaa suhdetoimintaa heidän kanssaan oma-aloitteisesti.

Ammattietiikka: opiskelija ottaa huomioon lääkealan eettiset periaatteet kampanjatyössään.

Yrittäjyys
Opiskelija oppii työskentelemään markkinoinnin työryhmän jäsenenä. Hän ottaa huomioon eri kulttuurit ja väestönryhmät sekä toimii yhteistyössä tuotteiden valmistajien tai maahantuojien kanssa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi