Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

LAATUTYÖSKENTELYYN OSALLISTUMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työpaikan toimintaympäristön kartoitus ja arviointi Opiskelija tekee toimintaympäristön ja työolosuhteiden kartoituksen ja arvioi toimintaa.
Laatutavoitteiden asettaminen Opiskelija toimii omassa työssään laatutavoitteiden mukaisesti ja käyttää työpaikan laadunhallintamenetelmiä.
Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen palaute huomioiden Opiskelija arvioi ja kehittää omaa toimintaansa lääkealan työtehtävissä.
Omaa työtä koskevan toimintaohjeen laatiminen Opiskelija laatii omaa työtään koskevan toimintaohjeen. Opiskelija pyytää palautetta toiminnastaan ja arvioi omaa toimintaansa. Opiskelija arvioi tiedon luotettavuutta.
Laadun käsitteet Opiskelija tutustuu laadun käsitteisiin, laatujärjestelmiin, laatumittareihin ja laatutyöskentelyssä käytettäviin apuvälineisiin. Opiskelija ottaa huomioon laatutyön merkityksen omassa työssään.
Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija osallistuu tiimityöhön ja hyödyntää verkostoja työpaikan edellyttämällä tavalla.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja perehdyttää opiskelijat laatutyöhön ja sen merkitykseen lähitunneilla. Opiskelija perehtyy aiheeseen myös oppimisalustalla olevan itseopiskelumateriaalin avulla.

Opiskelija oppii oppimisalustalla olevien tehtävien avulla osallistumaan laatutyöhön (työympäristön, työolosuhteiden ja oma työn arviointiin ja kehittämiseen).

Opettaja antaa palautetta opiskelijan tekemistä tehtävistä oppimisalustan kautta. Opiskelija pyytää vertaispalautetta toimintaohjeesta ja tekee itsearviointia omasta osaamisestaan.

Muuta tietoa