Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖSKENTELEMINEN SAIRAALA-APTEEKISSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen Opiskelija suunnittelee toimintaansa, tekee annetut tehtävät ja arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja kehittämistarpeita
Annosjakelussa toimiminen Opiskelija käyttää annosjakelun laitteita, tarkistaa annospussit ohjeen mukaan, hoitaa annosjakelun laitteiden puhdistus- ja huoltotoimenpiteet sekä huolehtii annosjakelun lääkevarastosta.
Osastolla toimiminen

Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta

Opiskelija tutustuu osaston lääkehuoltoon farmaseutin työparina
Lääkealan yritystoiminnan arviointi Opiskelija toimii kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti
ottaen huomioon ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit

Opiskelija selvittää yrityksen tai organisaation toiminta- tai liikeideoita, keskeisiä palveluja ja tuotteita

Ammatillisen osaamisen tunnistaminen, arviointi ja esitteleminen Opiskelija tunnistaa, arvioi ja esittelee keskeistä ammatillista osaamistaan ja vahvuuksiaan opintojen aikana työstetyn portfolion avulla.
Dokumenttien laatiminen ja ylläpito Opiskelija laatii dokumentteja kuten luetteloita, tilastoja tai toimintaohjeita
Arkistointi Opiskelija arkistoi dokumentteja ja ylläpitää arkistoa
Päivittäisten laitteiden käyttäminen ja huoltaminen Opiskelija käyttää työssäoppimispaikassaan tavallisia laitteita
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen Opiskelija noudattaa tietoturvasta annettuja ohjeita
Sairaalafarmasiaan liittyvät erityispiirteet Opiskelija ottaa työssään huomioon sairaalafarmasiaan liittyvät erityispiirteet kuten peruslääkevalikoiman, velvoitevarastoinnin sekä noudattaa sairaalafarmasiaan liittyviä säädöksiä ja ohjeita.
Laadukas toiminta Opiskelija työskentelee laatuvaatimusten mukaisesti
Ohjaus ja oppimisen arviointi Toimintakokonaisuuden aikana tehdään opintokäynti annosjakeluun. Opiskelijat kirjoittavat käynnistä raportin. Opettaja antaa raportista palautetta.

Opiskelijat tutustuvat yhteen lääkekeskukseen tai sairaala-apteekkiin ja sen toimintoihin. Opiskelijat esittelevät tutustumisensa kohteen muulle ryhmälle. Sairaalafarmasiaan liittyvät erityispiirteet sekä normistot tulee sisällyttää esitykseen. Opettaja antaa palautetta.

Opintokäynnillä ja lähiopetuksessa tutustutaan osaston lääkehuoltoon.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ottamaan huomioon sairaala-apteekin laatutavoitteet ja kestävän kehityksen ja toimimaan niiden mukaisesti.

Opiskelija tekee ammatillisen kehittymisestään portfolion hyödyntäen oppimisalustaa.

Muuta tietoa

VARASTOINTI SAIRAALA-APTEEKISSA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tuotteiden tilaaminen Opiskelija tutustuu lääkkeiden tilaamiseen tukkuliikkeistä käytössä olevalla ohjelmalla sekä muiden tuotteiden tilaamiseen.
Tavaran vastaanotto Opiskelija ottaa vastaan saapuvan tavaran lähetyksen, tarkistaa tuotteiden oikeellisuuden ja kelvollisuuden ja kirjaa varastokirjanpitoon.
Varastointi Opiskelija sijoittaa saapuvat tuotteet varastopaikoilleen ja huomioi erityskäsittelyä tai –varastointia vaativat tuotteet

Opiskelija tekee olosuhdeseurantaa varastotiloissa

Opiskelija seuraa kestoaikoja ja varaston kiertoa

Osastotilausten keräily ja pakkaaminen Opiskelija lajittelee osastotilaukset esim. toimitusaikataulun mukaiseen järjestykseen

Opiskelija keräilee tuotteet farmaseutin tarkastusta varten

Opiskelija pakkaa tuotteet kuljetusta varten ja sinetöi kuljetuslaatikon

Lääkepalautusten käsittely Opiskelija lajittelee osastolta palautuneet lääkkeet
Sairaalafarmasiaan liittyvät tuoteryhmät Opiskelija tutustuu sairaala-apteekin lääkevalmisteisiin ja tuoteryhmiin osatakseen käsitellä ja varastoida niitä oikein.

Opiskelija harjoittelee lääkkeiden käyttökuntoon saattamista.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Toimintakokonaisuudessa tutustutaan sairaalafarmasiaan liittyviin lääkevalmisteisiin ja tuoteryhmiin lähiopetuksessa näytteiden ja muiden materiaalien avulla, opintokäynneillä ja tuote-esittelijöiden vierailuilla sekä työssäoppimisjaksolla.

Tuoteryhmiin tutustumisen yhteydessä tehdään ryhmätöitä ja tehtäviä.

Sairaala-apteekin varastonhallintaan liittyvät työtehtävät kuten tilaaminen, vastaanotto, varastointi ja keräily sekä pakkaaminen opitaan pääosin työssäoppimalla. Ennen työssäoppimista näihin toimintoihin liittyvät ohjeet ja säädökset käydään läpi lähiopetuksessa.

Opettaja seuraa oppimista ja antaa palautetta.

Muuta tietoa