Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAISET (3 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Avaruusgeometria (1 osp)
Avaruusgeometrian perusosaaminen
Opiskelija laskee tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa painottaen lääkealan vaatimuksia.
Yhtälöiden ratkaiseminen (1 osp)
Looginen päättely ja yhtälöiden käyttäminen
Opiskelija valitsee ja perustelee käyttämänsä strategian erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa ja käyttää yhtälöitä monipuolisesti mallintamisessa. Opiskelija osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä
Elämänhallinnan matematiikka (1 osp)
Talousmatematiikan hallitseminen
Opiskelija perehtyy arki- ja työelämässä tarvittavaan talousmatematiikkaan, kuten kannattavuus-, kustannus-, verotus- ja lainalaskelmiin, oman budjetin laadintaan eri elämäntilanteissa sekä kaavioiden ja taulukoiden tulkintaan ja diagrammien piirtämiseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimistehtävissä tavoitteiden suuntaisesti oppimistehtävien eri vaiheissa. Opettaja antaa opiskelijoille palautetta sekä työskentelyn aikana että oppimistehtävien jälkeen. Oppimisen ja ohjauksen tukena käytetään oppikirjaa ja muuta ajantasaista materiaalia.

Opettaja arvioi opiskelijan matematiikan taitoja erilaisissa oppimisympäristöissä suullisten, toiminnallisten ja kirjallisten harjoitusten ja tehtävien perusteella.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja dokumentoimaan omaa oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden sekä arviointikriteereiden ja -kohteiden avulla. Arvioinnissa käytetään opettajan arvioinnin ja opiskelijan itsearvioinnin lisäksi myös vertaisarviointia.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH:n tutkinnon perusteiden matematiikan valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa