4.1.1 Asennuksen ja automaation perustyöt 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii kuljettamaan linja-autoa työtehtävässään. Opiskelija opiskelee työssään tarvitsemansa lait ja asetukset esimerkiksi työ-, ajo-, ja lepoaikamääräykset. Opiskelija oppii käyttämään yleisimpiä alalla käytössä olevia lipunmyyntijärjestelmiä ja rahastuslaitteita. Opiskelija valmistautuu toimimaan erilaisten ryhmien kanssa palvelutehtävässään.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta joukkoliikenteen peruspalveluista
 • toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa
 • noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä
 • käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla
 • kaupunki- ja seutuliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn
 • käsitellä linja-autossa kuljetettavaa rahtia
 • kuljettaa linja-autoa kuljetustehtävässä turvallisesti ja taloudellisesti
 • toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa
 • vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana
 • toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla
 • toimia koululaiskuljetuksista annettujen säädöksien mukaisesti
 • tehdä tilityksen
 • kertoa alan työehtosopimuksen sisällön pääpiirteittäin
 • toimia onnettomuustilanteessa.

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa

 • D–luokan kuljettajantutkinnon.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. – 3. vuonna

Ajoituskaavio

1.vuosi

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opiskelu tapahtuu pääosin oppilaitoksessa, oppilaitoksessa olevilla välineillä ja laitteistoilla. Osa opiskelusta tapahtuu työssäoppimispaikalla, jossa opiskelija syventää opiskelemiaan asioita.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
D-luokan kuljettajatutkinto
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi