4.1.2 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään yhdistelmäajoneuvoa työtehtävissä. Opiskelija oppii valitsemaan työtehtävään parhaiten soveltuvan yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan. Opiskelija oppii kuormaamaan ajoneuvon säädösten mukaisesti erilaisilla kuormankäsittelylaitteilla. Opiskelija oppii laatimaan työtehtävään soveltuvat reitit ja noudattamaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, sekä suorittamaan kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden. opiskelija opiskelee toimimaan yrittäjämäisesti ja huomioimaan turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Tutkinnon osan suorittaja osaa

 • suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle
 • kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun
 • käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja
 • valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan
 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä
 • kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä
 • käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa

 • CE -luokan kuljettajatutkinnon
 • ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti
 • kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti.
Kirijakso Opiskelija perehtyy opiskeluun, oppilaitoksen olosuhteisiin, opiskelumenetelmiin, opiskelussa käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita työturvallisuuteen liittyvät perusasiat käytettäessä koneita ja laitteita.
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. – 3. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa, työsaleissa ja ulkokoulutusalueilla.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan osittain työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Tutkinnon osaan voidaan integroida seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja:
Äidinkieli,
Vieraat kielet,
Matematiikka,
Fysiikka,
Kemia,
Tieto-ja viestintätekniikka,
Ympäristöosaaminen
Muuta tietoa
Tutkinnon osan yhteydessä suoritetaan CE-luokan kuljettajatutkinto, ADR-peruskurssi ja koe, sekä kuljetusalan työturvakortti.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Työssä vaadittavat ammattitaito ja osaaminen edellyttävät tiedollista ja taidollista joustavuutta, oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta, vastuunottamista, ennakoivaa oppimiskykyä ja kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä osaamisen näkyväksi tekemistä, joka ilmenee mm. tehtäviin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä, aloitteellisuutena, vastuuna omasta työstä ja taloudellisena tapana toimia.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi