Pakolliset osaamistavoitteet

FYSIIKKA JA KEMIA, PAKOLLINEN (2 osp)

Fysiikan ja kemian pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Fysiikan ja kemian perusosaaminen
Turvallisesti työskenteleminen Opiskelija kertaa turvallisen työskentelyn edellytykset ja työskentelee näiden edellytysten mukaan sekä luokassa että työsalissa.
Kemikaaliturvallisuuteen tutustuminen Opiskelija harjoittelee tulkitsemaan auto- ja logistiikka-alalla käytettävien kemikaalien pakkausmerkintöjä.

Opiskelija perehtyy käyttöturvallisuustiedotteeseen ja siitä löytyvään tietoon.

Opiskelija tutustuu työssään käyttämien kemikaalien ominaisuuksiin, turvalliseen käsittelemiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen.

Kemiallisten aineiden ominaisuudet, turvallinen käsitteleminen, säilyttäminen ja hävittäminen Opiskelija hankkii tietoa (mm. käyttöturvallisuustiedotteesta) jonkin työssään käyttämän kemikaalin ominaisuuksista sekä turvallisesta käytöstä ja laatii tästä esityksen.

Opiskelija jakaa oppimansa tiedon esittelemällä sen muille opiskelijoille sekä tallentaa esityksen sähköisesti.

Suureiden, yksiköiden ja SI-järjestelmän tutkiminen Opiskelija tutustuu yleisimpiin SI-järjestelmän suureisiin ja yksiköihin luokkaopetuksena.
Mittaustekniikan harjoitteleminen Opiskelija harjoittelee kokeellisesti erilaisten mittausvälineiden käyttöä luokassa. Mittavälineiden käyttöä harjoitellaan myös työsalissa erilaisten harjoitustöiden ohella.
Mekaniikan käsitteiden, ilmiöiden ja lakien soveltaminen Opiskelija laskee mekaniikan peruskäsitteisiin, nopeuteen, kiihtyvyyteen sekä pyörimisnopeuteen liittyviä tehtäviä luokassa.

Opiskelija tutustuu välityssuhteeseen harjoitustyönä luokassa.

Lämpöopin käsitteiden, ilmiöiden ja lakien soveltaminen Opiskelija tutustuu lämpöön ja lämpötiloihin luokkaopetuksessa.

Opiskelija perehtyy lämpölaajenemiseen sekä laskennallisesti että kokeellisesti.

Tiheyden käsitteen ymmärtäminen ja tutkiminen Opiskelija tutkii tiheyttä kokeellisesti ja laatii tutkimuksesta työselostuksen sähköisessä muodossa.

Opiskelija tutustuu auto- ja logistiikka-alan käytettävien materiaalien tiheyksiin.

Opiskelija ratkaisee auto- ja logistiikka-alan liittyviä käytännön ongelmia laskennallisesti käyttäen apuna tietojaan tiheydestä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia sekä johtopäätöksiä ja auttaa näin opiskelijaa suoriutumaan oppimistavoitteista.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan fysiikan käsitteisiin, ilmiöihin sekä lainalaisuuksiin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ottamaan huomioon työssään keskeisiä kemian ilmiöitä ja kemiallisten aineiden ominaisuuksia sekä säilyttämään, käsittelemään ja hävittämään kemikaaleja.

Opettaja antaa tarvittavaa opetusta auto- ja logistiikka-alan fysiikan ja kemian osa-alueista tai ohjaa opiskelijaa etsimään tietoa eri lähteistä.

Opettaja ohjaa erilaisten kirjallisten oppimistehtävien ja kokeellisten tutkimustehtävien työselostusten avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä paperille että sähköisesti.

Opiskelija osoittaa osaamistaan osallistumalla asiasisältöjen käsittelyyn ja kokeellisen työskentelyyn oppitunnilla.

Opiskelija osoittaa oppimistaan suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tekemällä itsearviointia.

Opettaja arvioi opiskelijan fysiikan käsitteiden ilmiöiden ja lainalaisuuksien soveltamista sekä kemiallisten aineiden ja niiden ominaisuuksin huomioon ottamista työssä samoin kuin opiskelijan valmiutta säilyttää, käsitellä ja hävittää kemikaaleja.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan auto- ja logistiikka-alan fysiikan ja kemian osaamista käytännön ongelmissa toimimisen, suullisten ja kirjallisten tuotosten sekä kokeellisen työskentelyn perusteella.

Opettaja arvioi opiskelijan fysiikan ja kemian osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä, kokeellista työskentelyä tai työselostuksia.

OPH:n tutkinnon perusteiden fysiikan ja kemian pakollisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Fysiikan ja kemian perusosaaminen integroidaan ensimmäisenä vuonna Levytöiden ja hitsauksen perustöihin ja Asennuksen ja automaation.

Demonstraatiot ja kokeellinen työskentely pyritään järjestämään työsalissa sekä luokkahuoneessa auto- ja logistiikka-alan käytännön ongelmien parissa.