Valinnaiset osaamistavoitteet

YRITTÄJYYS JA YRITYSTOIMINTA, VALINNAISET (3 osp)

Yrittäjyyden ja yritystoiminnan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjyys ja yritystoiminnan syventävä osaaminen (3 osp)
Auto- ja logistiikka- alanyritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoittaminen Opiskelijat muodostavat 2-3 hengen työryhmän, jossa he kehittävät yrityksen liikeidean, laativat liiketoimintasuunnitelman, arvioivat liiketoimintamahdollisuudet, omat vahvuudet, uhat, riskit ja perustavat harjoitusyrityksen.
Oman liiketoiminnan tuloksellisuuden ja oman työpanoksen vaikutuksen selvittäminen
pienen projektin toteuttamisella
Opiskelijat rekisteröivät yrityksensä harjoitusyritysrekisteriin ja aloittavat työssä oppimassa yrittäjinä ja toteuttavat vuoden aikana pieniä kaupallisia rakennusprojektej

Opiskelija selvittää erilaisten asiakkaiden tarpeita ja odotuksia myytävien palvelujen suhteen.

Kehittämisehdotusten tekeminen uusista toimintatavoista ja oman toimintansa muuttaminen Opiskelija oppii käyttäytymään ja viestimään ystävällisesti ja asiallisesti asiakastapaamisessa ja hankkimaan myyntitilanteessa tarvittavat tiedot.
Oman toiminnan ja ajankäytön suunnitteleminen Opiskelija oppii hankkimaan tietoja hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä ja palkkauksen aiheuttamista kustannuksista.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppiminen arvioidaan sillä perusteella, miten opiskelija ymmärtää yritystoiminnan perustamiseen ja liiketoimintaan liittyvät oleelliset asiat.

Opettaja arvioi ja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta kirjallisten ja suullisten harjoitusten perusteella.

Opetus toteutetaan luokkahuoneessa, työmaalla ja verkko- opetuksena.

Osaamisen arviointi Osaaminen arvioidaan henkilökohtaisessa palautekeskustelussa opiskelijan kanssa huomioiden suoritetut oppimistehtävät ja opiskelijan oma-aloitteisuus ja se, että tekee sovitut asiat, tulee ajoissa paikalle ja epäkohdan huomatessaan miettii, miten voisi sen ratkaista.

Osaamisessa arvioidaan lisäksi, miten opiskelija kehittää ammattitaitoaan ja pysyttelee tietoisena alaan liittyvistä muutoksista. Arviointi perustuu henkilökohtaiseen palautekeskusteluun opiskelijan kanssa.

OPH ePerusteet Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen arviointi

Muuta tietoa Mikäli opetusta järjestetään, voidaan osa-alueet opiskella seuraavalla tavalla:

Yrittäjyys ja yritystoiminnan syventävä osaaminen (1 osp) ensimmäisenä opiskeluvuonna Perustustyöt –tutkinnonosan yhteydessä.

Yrittäjyys ja yritystoiminnan syventävä osaaminen (2 osp) toisena opiskeluvuonna. Tällöin ne integroidaan Runkovaiheen työt- tutkinnonosaan.