Valinnaiset osaamistavoitteet

KULTTUURIEN TUNTEMUS, VALINNAINEN (2 osp)

Kulttuurien tuntemuksen valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kulttuurien tuntemus (2 osp)
Tasa-arvoisesti ja yhdenmukaisesti kohteleminen Opiskelija osaa ottaa huomioon työpaikan toimijoita tutustuen työharjoittelussa työpaikan kulttuuriin. Opiskelija laatii työpaikan toimintakulttuurista joko suullisen tai kirjallisen selonteon.
Työkulttuurin edellyttämällä tavalla käyttäytyminen ja pukeutuminen Opiskelija laatii ryhmätyönä ohjeistuksen suomalaisen auto- ja logistiikka-alaln työpaikan edellyttämistä käyttäytymis- ja pukeutumistavoista huomioiden hyväksytyt normit ja käytöstavat.
Kulttuurisen monimuotoisuuden tunnistaminen auto- ja logistiikka-alalla Opiskelija tunnistaa opettajan ohjauksella ajankohtaisia globaaleja ilmiöitä ja niiden vaikutuksia auto- ja logistiikka-alalan esimerkiksi ryhmäkeskusteluin ja kirjallisten tiedonhakutehtävien avulla.
Eri kulttuurien peruspiirteiden tunnistaminen ja huomioiminen Opiskelija hakee opettajan ohjauksella tietoa oman alan historiasta, perinteistä ja tavoista verkkosivuilta.

Opiskelija vertailee toimintatapoja muiden kulttuurien tapoihin toteuttaen vertailevan kuvallisen työn kulttuurierosta.

Auto- ja logistiikka-alaln historian, perinteiden ja muuttuneiden käytänteiden välittäminen ja vertailu muihin kulttuureihin Opiskelija oppii tunnistamaan ja huomioimaan metallialaan liittyviä esteettisiä erityispiirteitä ja ottamaan perinteen huomioon omassa työssään osallistuen kaupunkikierrokselle opettajan ohjauksella. Opiskelija hyödyntää metallitöihin liittyvää perinnetietoutta työsalissa toteutettavassa tehtävässä.

Opiskelija osallistuu kulttuurikohdevierailulle.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Oppilas osoittaa ymmärtävänsä oman alan kulttuuriset erityispiirteet selonteossaan ja ryhmätyötehtävässä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin.

Oppilas osaa hyödyntää kaupunkikierroksella oppimaansa työsalissa tehtävään perinnetyöhön.

Opiskelija osoittaa toiminnallaan ja käytöstavoillaan kurssin yhteydessä kulttuurisensitiivisyytensä ja laatii itsearvioinnin oppimastaan.

Opiskelija osoittaa osaamisensa tuntiosallistumisella, kirjallisten ja kuvallisten tehtävien avulla, itsearvioinnilla ja itsearvioinnin palautteella.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi oppilaan kulttuurista osaamista oppilaan itsearvioinnin ja palautteen vastaanoton perusteella.

Opettaja arvioi oppilaan kuvalliset ja kirjalliset työt.

Opettaja arvioi oppilaan perinneosaamista ja sen hyödyntämistä työsalissa tehdyn tehtävän pohjalta.

OPH:n tutkinnon perusteiden Kulttuurien tuntemuksen arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Kulttuurin tuntemuksen sisältöjen opinnot tukevat verkko-oppimista ja harjaannuttavat opiskelijaa tiedonhaussa.

Kulttuurien tuntemus (2 osp) opiskellaan 2. vuonna.

Nuorisokulttuuri, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.

Kaupunkikulttuuri ja muotoilu, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.

Helsinki mun Stadi-kurssi, valinnainen (1 osp) opiskellaan 1. tai 2. opintovuonna.