Valinnaiset osaamistavoitteet

TAIDE JA KULTTUURI, VALINNAINEN (3 osp)

Taide ja kulttuurin valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taide ja kulttuuri (3 osp)
Taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotojen tunnistaminen ja hyödyntäminen Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksella suomalaiseen perinne- ja kulttuurihistoriaan.
Suomalaisen kulttuuriperinnön ja oman alan käytäntöjen arviointi ja soveltaminen Opiskelija hyödyntää oppimisessaan Museoviraston, Rakennusviraston sekä muiden tahojen Internet-lähteitä.
Suunnitteluprosessin toteuttaminen ja arviointi Opiskelija tekee metallituotteesta kirjallisen ja kuvallisen suunnitelman, jossa opiskelija ottaa huomioon materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan.
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ohjeenmukaiset työpiirustukset mittakaavassa integroituna tekniseen piirustukseen.
Oppimaansa soveltaminen työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Opiskelija oppii ohjatusti visuaalisen havainnoinnin ja kuvallisen työskentelyn hyödyntämistä työprosessin kokonaisuuden hahmottamisessa havaintoon ja mittaamiseen perustuvan piirtämisen avulla.

Opiskelija harjoittelee hahmottamista esimerkiksi piirtämällä geometrisia muotoja ja tilapiirustuksia.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman teoksen.

Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuurikohteisiin suuntautuville opintoretkille, (esimerkiksi Kansallismuseoon).

Opiskelija huomioi kaikessa työskentelyssään kierrättämisen ja ympäristön.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä kulttuurisia erityispiirteitä, kulttuurin monimuotoisuutta ja erilaisia arvoja tehtävien tekemisen myötä sekä yksin ja -ryhmätyötehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan erilaisiin kulttuurin ilmiöihin ja ilmenemismuotoihin myös sidoksissa auto- ja logistiikka-alaan.

Opettaja ohjaa opiskelijaa oppimisprosessissa: tehtävien tekemisessä, ryhmätöissä, kulttuurikäynneillä ja verkko-tehtävissä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa taiteellisten- ja suunnitteluprosessien etenemisessä.

Opiskelija voi osoittaa oppimisprosessiaan ja osaamistaan itsearvioinnin kautta, pitämällä prosessipäiväkirjaa sanallisesti ja/tai kuvallisesti.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi kuvalliset ja kirjalliset tehtävät tuntityöskentelyn aikana sekä valmiina tuotoksina.

Opettaja arvioi oppilaan osaamista työprosessien etenemisen eri vaiheissa.

OPH:n tutkinnon perusteiden Taide ja kulttuurin arviointitaulukoihin

Muuta tietoa Taiteen ja kulttuurin sisältöjen opinnot tukevat verkko-oppimista ja harjaannuttavat opiskelijaa tiedonhaussa.

Taide ja kulttuuri (2 osp) opiskellaan 2. vuonna.

Elokuvien maailma, etäkurssi (1 osp) opiskellaan 1., 2. tai 3. vuonna.