Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Oman osaamisensa tuotteistamisen arviointi Opiskelija oppii opettajan ohjauksessa arvioimaan jollakin analysointimenetelmällä miten omaa osaamista voi tuotteistaa.
Perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristön ja kilpailutilanteen selvittäminen Opiskelija kartoittaa opettajan ohjauksessa valitsemansa toimialan markkinaympäristön ja kilpailutilanteen kartoittaen alalla toimivia yrityksiä ja asiakkaita. Opiskelija määrittelee asiakasryhmän tuotteelleen tai palvelulleen. Opiskelija esittää märittelemälleen asiakasryhmälle tuotteen tai palvelun ja kuvaa sen tuomia asiakashyötyjä.
Liiketoimintamahdollisuuden arvionti Opiskelija arvioi kartoituksen perusteella oman suunnitelmansa toteutusmahdollisuuksia. Opiskelija perehtyy tietoa etsimällä toimialan lainsäädäntöön ja kilpailulain pääsisältöön sekä huomio ne arvioinnissaan.
Liiketoimintaidean ja yritysmuodon esittely Opiskelija perehtyy opettajan ohjauksessa erilaisiin liiketoimintamuotoihin. Opiskelija esittelee ohjaajalle liikeidean sekä suunnittelemansa yritysmuodon.
Yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatiminen Opiskelija oppii kartoittamaan yritystoiminnan suunnittelun eri vaiheet ja työskentelemään suunnitelmallisesti sekä etenemään työssään järjestelmällisesti ja asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti. Opiskelija selvittää yrityksen toimintaa tukevia palveluita, esim. tilitoimistojen tarjoamat palvelut.

Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman sisältäen, esim:

  • myyntisuunnitelman
  • markkinointisuunnitelman
  • tarvittavat ostot ja hankinnat
  • logistiikan
  • tarvittavat teknologiset ratkaisut
  • tieto- ja viestintäteknologian
  • kirjanpidon.
Yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Opiskelija laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman

Opiskelija laatii yrityksen perustamisasiakirjat.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa yritystoiminnan suunnittelussa tarvittavaa teoriaopetusta ja ohjausta.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa