Tutkinnon osan arviointi

Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, arviointi

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan tekemällä työtehtäviä työympäristössä ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

Opiskelija tekee ajoonlähtötarkastuksen, reittisuunnitelman, kuormatilan lastaamisen ja kuormanvarmistamisen, suorittaa kuljetuksen sekä kuorman purkamisen.

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointi

Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainitun lain 15 §:n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta.

Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kielet ovat suomi tai ruotsi, jollei opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa ammattipätevyyden laajennuksen aiheesta riippuen joko C/CE tai D1/D luokan ajo-oikeuden

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon osaan on tehty AHOT-menettely.
Opiskelija voi osoittaa aiemman osaamisensa soveltuvilla opiskelutodistuksilla ja/tai työtodistuksilla, sekä suorittamalla ammattiosaamisen näytön edellä kuvatun mukaisesti.
Muuta tietoa