Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SUORITETAAN YHTENÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISENÄ TOIMINTAKOKONAISUUTENA:

LEVYJEN LEIKKAAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työn suunnitteleminen Opiskelija perehtyy oman alansa (logistiikan) huippuosaamista vaativiin työtehtäviin ja kartoittaa sekä hankkii opettajan avustuksella tehtävään liittyvän työssäoppimispaikan. Opiskelija laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman alan huippuammattilaiseksi omista lähtökohdistaan.
Työtehtävään ja työympäristöön
soveltuvien
työmenetelmien, työvälineiden
sekä materiaalien
valitseminen ja käyttäminen
Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikassaan alan töihin ja työtehtäväkokonaisuuksiin sekä laajaan materiaalivalikoimaan työpaikkaohjaajan ohjaamana.

Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikan työturvallisuusmääräyksiin- ja ohjeisiin sekä ilmoittaa havaitsemistaan työhönsä liittyvistä vaaroista työpaikkaohjaajalle.

Opiskelija tekee kehittymissuunnitelman, jossa asettaa tavoitteensa, suunnittelee oman työnsä ja aikataulun realistiseksi sekä toteuttamiskelpoiseksi huomioiden työtehtävän korkeat laatuvaatimukset, työturvallisuuden ja ergonomisen työskentelyn.

Opiskelija käyttää ja valitsee omatoimisesti työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja erilaisissa työhön liittyvissä ja muuttuvissa tilanteissa.

Opiskelija osallistuu työolosuhteiden kehittämiseen työyhteisössä.

Laadukas ja kestävän
kehityksen mukainen
toiminta
Opiskelija selvittää työssäoppimispaikan laadun
ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiset toimintamallit sekä toimii niiden mukaisesti.

Opiskelija tekee kehityssuunnitelman toimintamalleista työssäoppimispaikan tavoitteiden mukaisesti.

Opiskelija täyttää oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle.

Kustannustehokas ja
tuloksellinen toiminta
Opiskelija tekee suunnitelman, miten työskentelee työssäoppimispaikassa, aika ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden kustannustehokkaasti ja työssäoppimispaikan tuloksellisuutta edistävästi.

Opiskelija perehtyy työssäoppimispaikkansa poikkeamaraportointiin.

Asiakasyhteistyö, työyhteisön ja oman hyvinvoinnin kehittäminen, verkostoituminen ja itsearviointi Opiskelija kommunikoi työssäoppimispaikassaan asiakkaiden
kanssa ja työyhteisössä toimiessaan omalla kielellään sekä vähintään yhdellä itselle vieraalla kielellä. Opiskelija toimii työryhmän ja työyhteisön aktiivisena jäsenenä osallistumalla mm. työyhteisössä oleviin kokouksiin ja työyhteisön kehittämiseen.

Opiskelija tekee itselleen työkyvyn ylläpitoon liittyvän itsearvion ja mahdollisen kehittämissuunnitelman opettajan ohjaamana.

Opiskelija tutustuu alan erilaisiin verkostoihin ja tekee suunnitelman omasta verkostoitumisestaan.

Opiskelija tekee itsearvioinnin ja analyysin omasta osaamisestaan sekä kehittymissuunnitelman näiden pohjalta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työssäoppimisen aikana myös työpaikkaohjaaja antavat teoriaopetusta ja ohjeita oman alansa huippuosaajan tehtäviin perehtymisessä.

Opiskelija esittelee harjoitustöitään opettajalle ja muille opiskelijoille. Opettaja ja muut opiskelijat arvioivat ja antavat ohjaavaa palautetta sekä keskustelevat opiskelijan kanssa annetusta palautteesta, jonka jälkeen opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kehittää toimintaansa. Työssäoppimisen aikana myös työnantajan nimeämä työpaikkaohjaaja.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan sekä arvioimaan oppimisprosessiaan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Oppimisen arviointi tukee opiskelijan ammatillista kasvua, ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamista sekä edistää ja kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa. Arviointi tukee opiskelijan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia, käsitellä ja arvioida saamaansa tietoa ja taitoa. Saamansa ohjauksen, arvioinnin ja itsearvioinnin avulla opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia.

Muuta tietoa Työssäoppimista 10 osp