Valinnaiset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, VALINNAISET (3 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yhtälöt työvälineenä (1 osp)
Matemaattisten lausekkeiden muodostaminen Opiskelija harjoittelee muuttujien välisten riippuvuuksien kuvaamista matemaattisilla lausekkeilla ja muodostaa lausekkeita käytännön ongelmista.
Yhtälöiden käyttäminen Opiskelija harjoittelee ratkaisemaan ongelmia lausekkeita ja yhtälöitä käyttäen.
Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelijaa varmistaa laskelmien oikeellisuuden ja harjoittelee tuloksen suuruusluokan hahmottamista.
Yrityselämän matematiikka (1 osp)
Arki- ja työelämässä tarvittavan talousmatematiikan hallitseminen Opiskelija harjoittelee arki- ja työelämässä tarvittavan talousmatematiikan, kuten kustannus-, kannattavuus-, verotus- ja lainalaskelmien soveltamista.
Tulosten oikeellisuus Opiskelija soveltaa prosenttilaskentaa omaan tai yrityksen talouteen.

Opiskelijaa varmistaa laskelmien oikeellisuuden ja harjoittelee tuloksen suuruusluokan hahmottamista.

Tilastot ja taulukot työelämässä (1 osp) Opiskelijaa kerää ja ryhmittelee logistiikka-alaan liittyvää tietoa (mm. työturvallisuus) tilastoista, taulukoista ja kuvaajista.
Tiedon kerääminen ja ryhmitteleminen
Taulukoiden ja kuvaajien laatiminen sekä tulkitseminen Opiskelija laatii taulukoita ja kuvaajia niin arkielämään kuin rakennusalaan liittyvistä aineistoista.

Opiskelija tulkitsee graafista tietoa ja taulukoita.

Tulosten oikeellisuuden varmistaminen Opiskelija varmistaa laskelmien oikeellisuuden ja suuruusluokan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja toimii aktiivisena ohjaajana opiskelijan oppimisprosessin tukena.

Opettaja ohjaa opiskelijaa tutustumaan matemaattisiin käsitteisiin ja laskutapoihin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ratkaisemaan arki- ja työelämän ongelmia matematiikan keinoin.

Opettaja arvioi opiskelijan laskutaitoa ja matemaattisten merkintöjen oikeellisuutta samoin kuin opiskelijan taitoa mallintaa ongelmia matemaattisesti.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja arvioi opiskelijan oppimista suoritusten mukaan.

Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan logistiikka-alalla tarvittavaa matematiikan osaamista käytännön ongelmissa toimimisen ja kirjallisten tuotosten perusteella yhdessä opiskelijan kanssa.

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattista osaamista opiskelijan oppimistehtävissä. Tehtävät voivat olla laskuja, soveltavia laskutehtäviä, mittaustehtäviä tai piirrostehtäviä.

OPH:n tutkinnon perusteiden matematiikan valinnaisten opintojen osaamisen arviointitaulukko

Muuta tietoa Yhtälöt työvälineenä (1 osp) integroidaan ensimmäisenä vuonna Asennuksen ja automaation perustöihin.

Mikäli opetusta järjestetään, voidaan opiskella myös seuraavat osa-alueet:

Yrityselämän matematiikka (1 osp) opiskellaan 2. vuonna. Se voidaan opiskella myös Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavan osaamisen Yritys- ja yritystoiminnan osa-alueeseen integroituna.

Tilastot ja taulukot työelämässä (1 osp) opiskellaan 2. vuonna.

MATEMATIIKKA JATKO-OPINTOIHIN AIKOVILLE (2 osp)

Matematiikan valinnaisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikka jatko-opintoihin aikoville (2 osp)
Jatko-opinnoissa tarvittavien matemaatisten menetelmien käyttäminen Opiskelija etsii tietoa, mitä matemaattisia menetelmiä hän tarvitsee jatko-opinnoissaan. Hän syventää näiden menetelmien, kuten loogisen päättelyn, yhtälöiden, geometrian ja trigonometrian, osaamista erilaisten harjoitustehtävien avulla. Opiskelija harjoittelee tunnistamaan, minkä matemaattisen menetelmän avulla tehtävän ratkaiseminen onnistuu.
Pääsykokeisiin valmentauminen Opiskelija valmentautuu pääsykokeeseen esimerkiksi ratkaisemalla vanhoja pääsykoetehtäviä. Opiskelija harjoittelee ajankäyttöä simuloimalla pääsykoetilannetta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa matemaattisten menetelmien käyttämisessä ja soveltamisessa. Opettaja ohjaa matemaattisen menetelmän valinnassa ja opettaa uusia ratkaisutekniikoita.

Opettaja ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja kehittämään matemaattisten menetelmien hallintaansa ja kiinnittämään huomiota niihin menetelmiin, joiden käyttö ei ole vielä sujuvaa.

Opettaja valmentaa opiskelijoita pääsykoetilannetta varten, kuten ajankäyttö, vastaustekniikka sekä ratkaisun esittäminen kirjallisesti.

Opettaja antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Osaamisen arviointi Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisten menetelmien monipuolista käyttämistä ja kykyä ratkaista erilaisia päättely- ja laskutehtäviä.

Arviointitaulukko

Muuta tietoa